Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Overzicht van de wettelijke maatregelen tegen Covid-19 (update 2 december)

Nieuws - 02/12/2020
-
Auteur(s): 
Carine Govaert


De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld.

Voortaan vindt u hier een specifiek overzicht van de meest relevante anti-Covid-19-maatregelen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de preventieadviseur en milieucoördinator en die tot 2 december 2020 gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad. Deze selectie bevat enkel de maatregelen die relevant zijn voor HSE-professionals.

Daarnaast stelde de FOD WASO generieke gidsen en sectorgidsen op om ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten. Op senTRAL kan u het volledige overzicht van deze gidsen terugvinden.

Elke maatregel bevat een beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun toepassingsgebied, hun looptijd en een rechtstreekse link naar de wettekst (in het PB/BS én op senTRAL). In de laatste kolom wordt er ook een link gelegd naar eventuele nieuwsberichten op senTRAL mbt deze maatregel.
 
 
Federaal

Trefwoorden
Toepassingsdata
Opschrift van de wettelijke akteLink naar wetgeving
Korte commentaar
Dringende maatregelen. Regering soepeler voor shopping en musea vanaf 1 december. Telewerk blijft verplicht.
 • Van 1 december 2020.
 • T.e.m. 15 januari 2021.
28 november 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 vanaf 1 december: Schema. Regering soepeler voor shopping en musea. Telewerk blijft verplicht.
Covid-19-virus in groep 3 van nieuwe lijst met biologische agentia.
 • In werking op 6 december 2020.
23 november 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk, BS 26/11/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Welzijnscodex: Vanaf 6 december nieuwe lijst met biologische agentia, mét covid-19-virus in groep 3.
Krijgen voorrang voor vaccinatie: bepaalde personen met een risico op complicaties (zoals zwangere vrouwen, 65-plussers en hartlijders), personen werkzaam in de gezonheidssector, personen die onder hetzelfde dak wonen als de personen uit de eerste groep of als kinderen jonger dan 6 maanden. Een volgende categorie bestaat uit de personen tussen 50 en 65 jaar.13 NOVEMBER 2020. - Omzendbrief nr. 689. - Griepvaccinatie : herziening van de prioriteiten met het oog op de bescherming van de meest kwetsbare mensen, BS 17/11/2020, Ed. 1.Kort bericht:
Jaarlijkse griepvaccins voor bedrijven worden beperkt.

Griepvaccins enkel voor de prioritaire groepen.
Termijn voor elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen en studentenarbeid in de sectoren zorg en onderwijs.
 • Vanaf 13 november 2020.
 • T.e.m. 1 juli 2021.
4 NOVEMBER 2020 - Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 13/11/2020, Ed. 1; en BS 17/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Sociale verkiezingen: wetgever verlengt termijn om akkoord te sluiten over elektronisch stemmen of stemmen per brief.
Zorgpersoneel. Verpleegkundige activiteiten. Niet-verpleegkundigen.
 • Vanaf 6 november 2020.
 • T.e.m. 1 april 2021.
6 NOVEMBER 2020. - Wet om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, BS 06/11/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Ambtenarenstatuut.
 • Vanaf 1 oktober 2020.
28 OKTOBER 2020. - Omzendbrief nr. 686. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap, BS 30/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Contactonderzoek. Instemming met samenwerkingsakkoord. Intrekking van de KB’s nrs. 18, 25 en 44.
 • Zie ook KB nr. 18 van 4 mei 2020, BS (ingetrokken KB).
 • Zie ook KB nr. 25 van 28 mei 2020, BS (ingetrokken KB).
 • Zie ook KB nr. 44 van 26 juni 2020, BS (ingetrokken KB).
9 OKTOBER 2020. - Wet houdende [federale] instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 15/10/2020, Ed. 2; ; Vlaamse instemming, BS 15/10/2020, Ed. 2; Instemming van de Duitstalige Gemeenschap, BS 15/10/2020, Ed. 2; Waalse instemming, BS 15/10/2020, Ed. 2; en Brusselse instemming (GGC), BS 15/10/2020, Ed. 2. 
Contactonderzoek. Samenwerkingsakkoord. Verwerkingsdoeleinden. Toegang tot de gegevens over de vermoedelijk besmette personen. Veiligheidsmaatregelen. Digitale contactopsporingsapplicaties. Bewaringstermijn. Rechten van de betrokkenen.
 • Vanaf 4 mei 2020 of 29 juni 2020.
 • T.e.m. de dag van publicatie van het KB dat het einde van de covid-19-epidemie afkondigt.
25 AUGUSTUS 2020. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano,BS 15/10/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Contactopsporing. Uitvoerend samenwerkingsakkoord. CoronAlert.
 • Vanaf 4 mei of 29 juni 2020.
13 OKTOBER 2020. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s), overeenkomstig artikel 92bis, § 1, derde lid, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15/10/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: samenwerkingsakkoord schept wettelijk kader voor manuele en digitale contacttracing.
Mobiele teams infectiebestrijding, voor opleiding, testing en hulp bij uitbraakmanagement.
 • Vanaf 1 juli 2020 (uitz.).
25 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over mobiele teams infectieziektebestrijding als tweedelijnsdefensie in een epidemie, BS 08/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Agentschap Zorg & Gezondheid zet mobiele teams infectiebestrijding in tegen covid-19.
Biomedici en chemici mogen tijdelijk – ev. na een opleiding – de medisch laboratoriumtechnologen versterken voor het uitvoeren van de covid-19-tests.
 • Vanaf 25 september 2020.
 • T.e.m. 1 oktober 2021.
21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, BS 25/09/2020, Ed. 1.

21 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, BS 25/09/2020, Ed. 1.
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Contactopsporing via app (CoronAlert).
 • Vanaf 18 september 2020.
17 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, BS 17/09/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: samenwerkingsakkoord over contacttracing via corona-app nog niet klaar, KB met voorlopige regels gepubliceerd.
Rijbewijs. Verlenging van de geldigheidsduur.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 7/09/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Federale ambtenaren. Thuiswerk. Quarantainegetuigschriften. Verplichte of aanbevolen quarantaineperiode na een niet-essentiële reis naar het buitenland.
 • Vanaf 1 september 2020.
1 SEPTEMBER 2020. - Omzendbrief nr.° 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk, BS 7/09/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Nieuwe coronarichtlijnen voor ambtenaren vanaf 1 september.
Sectorgebonden steun. Nertsenhouderijen.
 • Vanaf 26 augustus 2020.
24 AUGUSTUS 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen voor het epidemiologisch toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in nertsenhouderijen te voorkomen, BS 26/08/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Biociden: handdesinfectiemiddelen en oppervlakdesinfectiemiddelen met nog niet-goedgekeurde werkzame stoffen.
 • Vanaf 21 augustus 2020.
23 JULI 2020. - Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor het op de markt brengen en gebruik van bepaalde PT 1 en PT 2 biociden die werden verleend naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19), BS 21/08/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: verlenging van tijdelijke toelatingen voor desinfecterende biociden.
Sociale verkiezingen. Herneming van de procedure. Elektronisch stemmen.
 • Vanaf 23 september 2020.
 
15 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Wetgever heropent mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij sociale verkiezingen.
 
Preventie van burn-out. Indienen projectaanvragen. Verslaggeving. Uitstel.
 • Diverse data.
15 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 26 december 2006 houdende diverse bepalingen als gevolg van de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 23/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Dit jaar geen nieuwe burn-outprojecten.
 
Sociale verkiezingen. Herneming van de procedure.
 • Vanaf 1 augustus 2020.
15 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 22/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: KB bevestigt dat sociale verkiezingen 2020 plaatsvinden tussen 16 en 29 november.
 
Erkenning van covid-19 als beroepsziekte buiten zorgsector.
 • Vanaf 18 maart 2020.
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19, BS 08/07/2020, Ed. 1Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Ziekte veroorzaakt door covid-19-virus is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
Elektronische ondertekening van cao's. Schorsing van arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke overmacht. Tijdelijke werkloosheid. Gezondheidstoezicht. Sociale inspectie bevoegd voor toezicht op anti-covid-19-maatregelen.
 • Vanaf 1 maart 2020 (Uitz.).
24 JUNI 2020.- Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 3/07/2020, Ed.1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van de gezondheidsbeoordelingen van de werknemers tot eind september.

COVID-19: sociale inspectie kan naleving coronamaatregelen in ondernemingen controleren.
 
Federale diensten, openbare instellingen van sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut: termijnen en procedures, woon-werkverkeer, tijdelijke terbeschikkingstelling, dienstvrijstelling. Gedeeltelijke opheffing.
 • Vanaf 1 juli 2020 (Uitz.).
 • T.e.m. buitenwerkingtreding van de artikelen 5 en 6 van het KB van 30 maart 2020, BS 30/03/2020.
26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 01/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL
Militairen. Werken op afstand. Vergoeding voor telewerk (0,62 euro/dag). Taaltests en selectieproeven. Evaluaties.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 30 september 2020 of 31 december 2020 (Uitz.).
16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 23/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
 
Meldplicht voor wie covid-19 vaststelt bij een dier.
 • Vanaf 29 juni 2020.
11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht, BS 19/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Spoor. Keuringsattesten rollend materieel (werkvoertuigen). Verlenging van geldigheidsduur.
 • Vanaf 15 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.
11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, BS 19/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Hulverleningszones. Erkenning van covid-19 als beroepsziekte.
 • Vanaf 11 maart 2020.
12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 17/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Brandweervrijwilligers en vrijwillige ambulanciers vallen onder beroepsziektestelsel van lokale overheid.
Ioniserende stralingen. Medische beeldvorming. Verlenging van de overgangstermijnen.
 • Vanaf 1 juli 2020 (Uitz.).
 • T.e.m. 31 december 2020, 1 oktober 2021 of 20 februari 2024.
2 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen, BS 12/06/2020, Ed. 1Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Uitstel voor vervoerders van radioactieve stoffen.

Covid-19: Zorginstellingen krijgen meer tijd om dienst medische stralingsfysica op te richten.
Ziekteverzekering. Recht op terugbetaling van covid-19-tests.
 • Vanaf 1 maart 2020.
3 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 05/06/2020, Ed. 2; en Corrigendum, BS 15/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Corrigendum

Kort bericht:
Covid-19: Riviz betaalt tests vanaf 1 maart terug aan risicogroepen.
Ziekteverzekering. Recht op terugbetaling van covid-19-tests. Herformulering.
 • Vanaf 3 juni 2020.
29 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 03/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Riziv betaalt tests terug aan personeel in risico-inrichtingen.
Zorgsector. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Prioriteitenlijst voor distributie. Solidariteitsstock.
 • Vanaf 29 april 2020.
Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis, BS 28/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: afspraken over pbm in gezondheidssector.
Bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen in de zorgsector.13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, BS 19/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Spoorwegen. Veiligheidsinstantie. Veiligheidscertificaten. Veiligheidspersoneel. Vergunningen. Werktijd spoorwegpersoneel.
 • Vanaf 19 mei 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2021 (uitz.)
7 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), BS 18/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Sociale verkiezingen. Uitstel tot het najaar.
 • Vanaf 17 maart 2020.
4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Seizoenarbeid.
 • Vanaf 1 maart of 1 april 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020, Ed. 2. en Erratum BS 28/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL  
Federale diensten, openbare instellingen van sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut: termijnen en procedures, woon-werkverkeer, tijdelijke terbeschikkingstelling, dienstvrijstelling.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. buitenwerkingtreding van de artikelen 5 en 6 van het KB van 30 maart 2020, BS 30/03/2020.
22 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 24/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Bijkomende richtlijnen voor zieke federale personeelsleden (Omzendbrief nr. 681).

 • Vanaf 13 maart 2020.
Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Welke coronamaatregelen heeft de regering exact genomen?

Richtlijnen voor zieke federale personeelsleden (Omzendbrief nr. 680).

 • Vanaf 3 maart 2020.
Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Ambtenaren krijgen richtlijnen tegen nieuwe coronavirus.
 
Vlaanderen

Trefwoorden
Toepassingsdata
Opschrift van de wettelijke akteLink naar wetgeving
Korte commentaar
Rijbewijs: terugkommmoment, rijopleiding vrachtwagenchauffeurs, beroepsbekwaamheid veiligheidsadviseurs.
 • Vanaf 2 november 2020 (uitz.).
 • T.e.m. 29/30 september 2021 (uitz.).
5 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Civiele noodsituatie. Verlenging.
 • Vanaf 30 oktober 2020.
 • T.e.m. 27 februari 2021.
30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, naar aanleiding van de heropleving van het COVID-19 virus, BS 09/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 Vlaams gewest: ook tijdens nieuwe civiele noodsituatie geen omgevingsvergunning vereist voor bouw tijdelijke zorgvoorzieningen.
Maatwerkbedrijven. Aanpassingspremie.
 • Vanaf 1 oktober 2020.
 • T.e.m. 1 januari 2021.
 • Zie ook: BVR van 10 april 2020, BS 15/04/2020, Ed. 2.
18 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis, BS 29/09/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen tijdelijke premie voor noodzakelijke corona-aanpassingen productieprocessen en arbeidsorganisatie.
Sectorgebonden steun. Sportsector.
 • Vanaf 1 september 2020.
1 SEPTEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 08/09/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Sportsector. Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Protocol voor: beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimte; gemeenten; beheerders van fitnesscentra; organisatoren van sportevenementen en -wedstrijden; zwembadexploitanten; en exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen.
 • Vanaf 30 juli 2020.
30 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 05/08/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Covid-module in toolbox voor meer veerkracht versus stress en angst.
 • Vanaf 1 september 2020.
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut Gezond Leven voor de ontwikkeling van een COVID-19 module binnen een online toolbox voor de Vlaamse bevolking ter versterking van het mentaal welbevinden tijdens de COVID-19-crisis, BS 30/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Sportsector. Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Protocol voor: beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes; beheerders van fitnesscentra; sportkampen (kinderen en jongeren); sportstages (volwassenen en senioren); organisatoren van sportevenementen en -wedstrijden; en zwembadexploitanten; exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen.

 • Vanaf 6 augustus 2020.
17 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 27/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

 
Transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Opleidingen en examens. Heropstart.
 • Vanaf 20 juni 2020.
12 JUNI 2020. - Ministerieel besluit van 12 juni 2020 tot het bepalen van nadere modaliteiten inzake de heropstart van opleidingen en testen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, BS 14/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: ADN-opleidingen en -tests weer opgestart.
 
Quarantaine- en testplicht voor personen met verhoogd risico op besmetting.
 • Vanaf 13 juli 2020.
10 JULI 2020. – Decreet tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 13/07/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Quarantaine- en testplicht voor wie terugkeert uit rode zone.
Sportsector. Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Protocol voor: organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden; zwembadexploitanten; en exploitanten van zwemgelegenheden in recreatiedomeinen.
 • Vanaf 19 juni 2020.
19 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 25/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Sportsector. Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector. Protocol voor: beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes; gemeenten; fitnesscentra; sportkampen (kinderen en jongeren); sportkampen (volwassenen en senioren); en organisatoren van sportevenementen.
 • Vanaf 8 juni 2020.
9 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, BS 24/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Contactonderzoek. Taken. Beroepsgeheim. Beveiligde elektronische melding.
 • Vanaf 11 mei 2020.
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 23/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Vlaams uitvoeringsbesluit geeft meer details over organisatie contacttracing.
Omgevingsvergunning. Handhaving. Erkenningen milieudeskundigen en milieu-technici. Milieusubsidies.
 • Vanaf 20 maart 2020 of 12 juni 2020.
12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 22/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Ook uitstel voor herstelmaatregelen, milieu-erkenningen en strategische projecten.
Contactonderzoek. Privacybescherming. Opheffing van het decreet van 8 mei 2020.
 • Vanaf 11 mei 2020.
 • T.e.m. datum bepaald door regering en uiterlijk 31 december 1021.
 • Opheffing van decreet van 29 mei 2020, BS 08/05/2020, Ed. 2.
29 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 02/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Diversebealingenbesluit. O.m.:
. Afwijking van brandveiligheidsnormen voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
. Hulpverlening aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerde personen en slachtoffers van misdrijven.
. En verder: artsen, personen met een handicap, medische infrastructuur, LDC’s, woonzorgcentra...
 • Vanaf 20 maart 2020 (Uitz.)
8 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen mogen afwijken van brandveiligheidsprocedures.
Mobiliteit. Plaatsing van snelheidsbegrenzers en tachografen. Opleiding tot bestuurder gevaarlijk vervoer. Beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseur. Keuring van taxi’s.
 • Vanaf 11 of 18 mei 2020.
8 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 12/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Herneming van de rijopleidingen en rijexamens.
 • Vanaf 3 mei 2020.
30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 06/05/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Controle van water, aankoopplicht in functie van integraal waterbeleid (bv. overstromingsgebied), subsidiëring van waterwerken.
 • Vanaf 24 april 2020.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft, BS 06/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Rijexamens en rijopleidingen (ook: gevaarlijk vervoer) en terugkommomenten.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook MB van 24 maart 2020, BS 30/03/2020, Ed. 1.
24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen, BS 29/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Omgevingsvergunningen en -meldingen, en complexe projecten: vervaltermijnen, verderzetting openbaar onderzoek, informatievergadering.22 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, BS 27/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Correcties op Covid-19-termijnen en -procedures voor omgevingsvergunning.
Windturbines.
 • Vanaf 22 april 2020.
14 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines, BS 22/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Uitstel voor call voor kleine en middelgrote windturbines.
Herneming van de autokeuringen.
 • Vanaf 20 april 2020.
Ministerieel besluit van 16 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 20/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Aanstelling van een crisismanager bij grote personeelsuitval of veel besmettingen.
 • Vanaf 3 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 10/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Mogelijkheid om af te wijken van milieuvoorwaarden uit Vlarem.
 • Vanaf 3 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 09/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Vanaf 3 april afwijkingen mogelijk op algemene en sectorale milieuvoorwaarden.
Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.
 • Vanaf 28 maart 2020, om 0.00u.
 • Vervangt de Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02/2020, BS 23/03/2020.
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. van 27 maart 2020 - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Omgevingsvergunning. Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Omgevingsvergunning: verlenging met 30 of 60 dagen voor vergunningsbeslissing, indienen van beroep en beslissing over beroep.

Kort bericht:
Omgevingsvergunning : Alle openbare onderzoeken worden geschorst.
Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.24 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen). Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).
Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Vanaf 16/03/2020.
   
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken,BS 18/03/2020, Ed. 1.  Wetgeving op senTRAL
 
Brussels gewest

Trefwoorden
Toepassingsdata
Opschrift van de wettelijke akteLink naar wetgeving
Korte commentaar
OCMW’s. Digitale vergaderingen.
 • Vanaf 8 oktober 2020.
29 OKTOBER 2020. - Ordonnantie houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde vergaderingen op afstand van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités mogelijk te maken, BS 12/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Online-vergaderen.
 • Vanaf 5 november 2020.
29 OKTOBER 2020. - Ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen, BS 05/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Terugkeer uit rode zone. Opheffing onmiddellijke testplicht.
 • Vanaf 1 oktober 2020.
8 OKTOBER 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/1, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot opheffing van het besluit van 4 augustus 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 16/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Brussel corrigeert test- en quarantaineplicht na terugkeer uit rode zone.
Test- en quarantaineplicht.
 • GGC.
 • Vanaf 20 juli 2020.
 • Zie ook ord. van 17 juli 2020, BS 24/07/2020, Ed. 1.
4 AUGUSTUS 2020. - Ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 14/08/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Geen quarantaineplicht voor Brusselse reizigers met essentieel werk, essentiële activiteit of dwingende reden.
Contacttracing
 • GGC
 • Vanaf 4 mei 2020 (uitz.).
 • Zie ook besluit van 6 augustus 2020, BS 12/08/2020, Ed. 2.
18 JUNI 2020. - Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 27/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Contactcenter zorgt voor tracing van besmette personen in Brussel.
 
Contactpersoon met hoog risicoprofiel. Test- en quarantaineplicht.
 • GGC.
 • Vanaf 20 juli 2020.
17 JULI 2020. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 24/07/2020, Ed. 1.ln224088
Covid-19: Ook Brussel voert test- en quarantaineplicht in bij terugkeer uit rode zone.
 
Rijopleiding. Rijexamen. Rijbewijs. Rijgeschiktheidsattesten. Verlenging.
 • Vanaf 8 juli 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020 (uitz.).
2 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken, BS 08/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Brusselse regering verlengt geldigheidsduur van reeks attesten en documenten binnen rijopleidingen tot eind 2020.
 
Tekort aan verpakkingen voor covid-19-materiaal. Beroep op alternatieve verpakkingsvormen.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
18 JUNI 2020. - Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 06/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Soepeler regels voor álle verpakkingen voor infectueus afval in Brussel.
Iriscare. Mobiele teams van zorgverleners. Schakelzorgcentrum tegen nieuwe covid-19-piek.
 • GGC.
 • Vanaf 25 juni 2020.
 • T.e.m. 1 januari 2021.
12 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis operationele taken inzake zorgverlening te vervullen, BS 25/06/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Iriscare mag ‘mobiele teams van zorgverleners’ en schakelzorgcentrum oprichten.

 
Dienstenchequeondernemingen. Opleiding in preventie. Terugbetaling.
 • Vanaf 24 juni 2020.
18 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, BS 24/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Brusselse dienstenchequeondernemingen krijgen geld voor preventieopleiding van huishoudhulpen.
PLAGE-plannen (energie). PLAGE-coördinator. Uitstel.
 • Vanaf 16 juni 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
11 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie, BS 16/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht: 
Covid-19: Brusselse bedrijven krijgen tijd tot 31 december voor PLAGE-verplichtingen inzake energie.
Bouwplaatsen op de openbare weg. Combinatie van heropstartende werven en nieuwe werven. Planning.
 • Vanaf 17 juni 2020.
 • T.e.m. 18 december 2020.
11 JUNI 2020. - Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg, BS 16/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Coördinatiecommissie Bouwplaatsen grijpt in om heropstart Brusselse werven in goede banen te leiden.
Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Behandelingstermijnen. Registraties (koeltechnici e.a.). Beperkte verlenging.
 • Vanaf 16 juni 2020.
10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, BS 16/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Brussel verlengt milieu- en bouwvergunningstermijnen.
Verval- en beroepstermijnen in Brusselse Gewestwetgeving. Aanplakking van stedenbouwkundige beslissingen.
 • Vanaf 17 juni 2020.
10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, BS 16/06/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL
Voorrang voor huis-aan-huis-ophaling en afgifte via glasbollen of ondergrondse containers.
Sluiting van kringloopcentra. Beperkte openingsuren voor recyclageparken.
Geen nood aan speciale beschermingsmiddelen. Afwijkende recipiënten voor medisch afval.
 • Vanaf 6 april 2020.
Ministeriële omzendbrief van 1 april 2020 over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, BS 06/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Impact van Covid-19 op Brussels afval.
 

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Trefwoorden
Toepassingsdata
Opschrift van de wettelijke akteLink naar wetgeving
Korte commentaar
Ambtenarenstatuut. Fysieke afwezigheid.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 1 november 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
29 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 05/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Waterdistributie. Toegang tot de meter. Onderbreking van de toevoer. Waterbegrenzers.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 november 2020.
 • T.e.m. 31 oktober 2021.
21 OKTOBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 03/11/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Mobiele teams van artsen en verpleegkundigen. Onmiddellijke quarantaineplicht. Regering kan hoogrisicopersonen (‘vectoren’) aanwijzen en vrijstelling van quarantaine verlenen. Rapportering door Toezichtscel besmettelijke ziektes.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 oktober 2020.
 • Tot 5e dag na bekendmaking einde epidemie door Waalse regering.
15 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 47/15 en 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15ter om maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen, BS 26/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

 
Ambtenaren. Telewerk. Verlenging.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 1 oktober 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, BS 01/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Rijopleiding. Verlenging.
 • Vanaf 11 mei 2020.
 • T.e.m. 30 november 2020 of 31 mei 2021.
24 SEPTEMBER 2020. -Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 01/10/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : prolongation des certificats de formation ADR jusqu’au 30 novembre 2020 pour les conducteurs wallons
 
Technische keuring. Beperkte herneming. Randvoorwaarden: op afspraak, elektronische betaling, enz.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 4 mei 2020.
5 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/07/2020, Ed. 1.
 
Wetgeving op senTRAL


 
Technische keuring. Beperkte herneming.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 22 april 2020.
21 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL 
Lokale sluiting van handelszaken en quarantaineplicht.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 16 juli 2020.
16 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 47/15 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15bis om de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen, BS 22/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Gewestplannen. Openbaar onderzoek.
 • Waals Gewest.
 • ‘Tijdens de gezondheidscrisis’ (Uitz.).
 • T.e.m. 31 december 2020
11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan, BS 29/06/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : participation du public wallon dans les révisions du plan de secteur durant le déconfinement.
Grote projecten. Diverse inspraakmogelijkheden.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 19 juni 2020.
11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek, BS 19/06/2020, Ed. 1; en Erratum, BS 06/07/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL en erratum

Kort bericht:
Le gouvernement wallon organise la participation du public dans certains projets soumis à permis d’environnement durant le déconfinement.

La participation du public wallon en virtuel dans les procédures de permis d’environnement est prolongée jusqu’en fin décembre 2020.

Ruimtelijke ordening. Adviescommissie voor beroepen inzake stedenbouw. Hoorzitting. Videoconferentie.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 22 april 2020 of 18 juni 2020.
 • T.e.m. 30 november 2020 of 31 december 2020.
11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie, BS 18/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Vastgoed. Gedeeltelijk uitstel voor CertiBEau-certificaat voor water.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 28 juni 2020.
 • T.e.m. 1 juni 2021.
11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd, BS 18/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
La certification « CertIBEau » est repoussée au mois de juin 2021.
Horeca. Terrassen. Omgevingsvergunning. Tijdelijke vrijstelling.
 • Waals Gewest
 • Vanaf 10 juni 2020.
 • T.e.m. 3 januari 2021.
4 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein, BS 10/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof. Verlenging.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 18 mei 2020.
28 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 05/06/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Rijopleiding. Theoretische examens en praktische proeven. Herstelexamens. Rijgeschiktheidstesten. Geldigheidsduur rijbewijs.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 11 mei 2020.
8 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 18/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Ambtenarenstatuut. Continuïteit. Telewerk met vergoeding. Openbaar vervoer. Risicogroepen. Verlof wegens overmacht. Jaarlijks verlof.
 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • T.e.m. 18 mei 2020 (Uitz.).
 • Gewijzigd en laatst verlengd tot 31 december 2020 door een besluit van 29 oktober 2020, BS 5 november 2020.
7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 14/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Technische keuringen. Herneming.4 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 13/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Opsporen van Covid-19 bij contacten van besmette personen.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 5 mei 2020.
5 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie, BS 11/05/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : « tracing » des victimes wallonnes pour améliorer la prevention.
Openbare Waalse instellingen: elektronische raadpleging van documenten; videoconferentie, presentiegelden.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
27 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen, BS 04/05/2020, Ed. 3.Wetgeving op senTRAL
De nieuwe voorschriften voor mazouttanks tussen 500 en 25.000 liter zouden op 13 mei moeten in werking treden, maar worden volledig geschrapt.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 23 april 2020.
23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake, BS 28/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Soepeler behandeling van de erkenningsaanvragen voor vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, pcb’s en pct’s, en medisch afval.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 8 april 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 3 april 2020 ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van afvalstoffen, BS 08/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : la DGO3 gère seule l’agrément des transporteurs wallons de déchets dangereux
Situaties waarin een technische keuring van het voertuig toch kan plaatsvinden (o.m. voor vrachtwagens).
 • Waals gewest.
 • Vanaf 1 april 2020.
Ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 03/04/2020, Ed. 1.  Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : quels véhicules ont-ils encore accès au contrôle technique en Wallonie, et dans quelles conditions ?
Waalse ambtenaren: telewerk, bescherming tegen virus, verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
 • Waals Gewest.
 • Vanaf 13 maart 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.  Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Directives liées au COVID-19 pour les fonctionnaires wallons.


Europese Unie

Trefwoorden
Toepassingsdata
Opschrift van de wettelijke akteLink naar wetgeving
Korte commentaar
Gebruik van snelle antigeentests.Aanbeveling (EU) 2020/1743 van de Commissie van 18 november 2020 inzake het gebruik van snelle antigeentests voor de diagnose van SARS‐CoV‐2-infecties, Pb. L392, 23/11/2020.Wetgeving op senTRAL
Covid-19-tests.
 • Vanaf 30 oktober 2020.
Aanbeveling (EU) 2020/1595 van de Commissie van 28 oktober 2020 betreffende de COVID-19-teststrategieën, met inbegrip van het gebruik van snelle antigeentests, Pb. L360, 30/10/2020.Wetgeving op senTRAL
Land- en bosbouwvoertuigen. Overgangsregime voor fase V-emissiegrenswaarden. Verlenging.
 • Vanaf 1 juli 2020.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1564 van de Commissie van 6 augustus 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/985 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID‐19-crisis, Pb. L358, 28/10/2020.Wetgeving op senTRAL
Niet-essentiële reizen. Beperkte openstelling van grenzen met derde landen. Update.
 • Vanaf 26 oktober 2020.
Aanbeveling (EU) 2020/1551 van de Raad van 22 oktober 2020 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, Pb. L354, 26/10/2020.Wetgeving op senTRAL
Controles op o.m. gewasbeschermingsmiddelen. Versoepeling. Verlenging.
 • Vanaf 2 oktober 2020.
 • T.e.m. 1 februari 2021.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1341 van de Commissie van 28 september 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft de toepassingsperiode van tijdelijke maatregelen, Pb. L314, 29/09/2020.Wetgeving op senTRAL
Seizoenarbeid.
 • Vanaf 17 juli 2020.
 • Zie ook Mededeling, Pb. C102I, 30/03/2020. ln220870
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende seizoenarbeiders in de EU in het kader van de uitbraak van COVID-19, Pb. C235I, 17/07/2020.Wetgeving op senTRAL
Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines. Fase V. Verlenging van overgangstermijn.
 • Vanaf 1 juli 2020.
Verordening (EU) 2020/1040 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID‐19-crisis, Pb. L231, 17/07/2020.Wetgeving op senTRAL
Biologische producten. Controles. Zonder fysiek contact.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie van 7 juli 2020 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten, Pb. L217, 08/07/2020.
 
Wetgeving op senTRAL
Erkenning van covid-19-virus als biocide. Toelichting bij richtlijn 2020/739.
 • Vanaf 26 juni 2020.
Erkenning van covid-19-virus als biocide.
 • Vanaf 24 november 2020 ten laatste.
Verklaring van de Commissie naar aanleiding van de presentatie van Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers die beroepshalve aan SARS-CoV-2 worden of kunnen worden blootgesteld, BS C212, 26/06/2020.

Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie, Pb. L175, 04/06/2020.
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Biologische agentia: Europa dringt aan op duidelijke schriftelijke instructies tegen covid-19-virus.

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Europa neemt covid-19-virus op in lijst met biologische agentia.
 
Brandstoffen. Affichage.
 • Vanaf 9 juli 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/858 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/732 wat het iuitstel van de toepassingsdatum betreft, Pb. L195, 19/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Spoorwegpersoneel. Medische keuring.
 • Vanaf 1 maart 2020.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/783 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de COVID-19-pandemie, Pb. L188, 15/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Interoperabiliteit van het spoor. Sluitsein van goederentreinen (reflecterende platen). Uitstel.
 • Vanaf 16 juni 2020 (Uitz.).
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/778 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 wat betreft de toepassingsdata na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020;

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/779 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van de Commissie wat betreft de toepassingsdata na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020; en

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/781 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 wat betreft de toepassingsdata en bepaalde overgangsbepalingen naar aanleiding van de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020.
Wetgeving op senTRAL (UV 2020/778)


Wetgeving op senTRAL (IV 2020/779)


Wetgeving op senTRAL (UV 2020/781)
Veiligheid van het spoor. Vertraging in afgifte van veiligheidscertificaten en andere. Uitstel.
 • Vanaf 16 juni 2020 (Uitz.).
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/777 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 wat betreft de toepassingsdata en bepaalde overgangsbepalingen naar aanleiding van de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020;

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/780 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 445/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 wat betreft maatregelen ter verlenging van de geldigheid van bepaalde certificaten van met onderhoud belaste entiteiten en bepaalde overgangsbepalingen vanwege de COVID-19-pandemie, Pb. L188, 15/06/2020; en

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/782 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2018/761 en (EU) 2018/762 wat betreft de toepassingsdata ervan na de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L188, 15/06/2020.
Wetgeving op senTRAL (UV 2020/777)


Wetgeving op senTRAL (UV 2020/780)


Wetgeving op senTRAL (GV 2020/782)
Veiligheid in detailhandel en horeca. BVP’s.
 • Zonder datum (vanaf 12/06/2020).
Mededeling van de Commissie met richtsnoeren inzake systemen voor het beheer van de voedselveiligheid ten behoeve van activiteiten op het gebied van de detailhandel in levensmiddelen, met inbegrip van voedseldonaties, Pb. L199, 12/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Luchtvaart. CO2-emissies. Referentieperiode voor emissiewaarden.
 • Zonder datum (vanaf 2 juli 2020)
Besluit (EU) 2020/768 van de Raad van 9 juni 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/915 van de Raad wat betreft de referentieperiode die moet worden gebruikt om de toename van de CO2-emissies te meten, teneinde rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie in het kader van Corsia, Pb. L187, 12/06/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 dwingt tot bijsturing van internationaal emissiehandelssysteem voor luchtvaart (Corsia).
Luchtvaart. Uitstel voor strengere alcohol- en drugstests voor piloten en cabinepersoneel.
 • Vanaf 6 juni 2020.
 • T.e.m. 14 februari 2021 (gedeeltelijk).
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/745 van de Commissie van 4 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1042 wat betreft het uitstellen van de toepassingsdata van bepaalde maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, Pb. L176, 05/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Energie-etikettering en ecodesigneisen. Geen uitstel, maar lidstaten mogen in beperkte mate rekening houden met impact van covid-19.
 • Vanaf 2 juni 2020.
Kennisgeving van de Commissie betreffende de toepassing van eisen inzake energie-etikettering voor elektronische beeldschermen, huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties, koelapparaten en huishoudelijke afwasmachines, en van eisen inzake ecologisch ontwerp in verband met de verstrekking van informatie voor externe stroomvoorzieningen, Pb. C182, 02/06/2020.Wetgeving op senTRAL
Luchtvaartmaatschappijen en grondafhandelingsdiensten. Exploitatievergunningen. Verkeersrechten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Verordening (EU) 2020/696 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de COVID‐19-pandemie, Pb. L165, 27/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Vervoer. Herstelmaatregelen.
 • Geen datum (Vanaf 15/05/2020).
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit – COVID-19, Pb. C169, 15/05/2020.Wetgeving op senTRAL
Europa stuurt aan op een gecoördineerde Europese exit-strategie.
 • Zonder datum (vanaf 17 april 2020).
Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID 19, Pb. C126, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa stuurt aan op gecoördineerde exitstrategie.
Privacybescherming bij Covid-19-apps.
 • Zonder datum (vanaf 17 april 2020).
 • Zie ook Aanbeveling (geanonimiseerde mobiliteitsgegevens), Pb. L114, 14/04/2020.
Mededeling van de Commissie -Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie, Pb. C124I, 17/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Oproep tot meer testen. Informatie die uit de tests kan afgeleid worden.
 • Zonder datum (vanaf 15 april 2020).
Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren betreffende diagnostische in-vitrotests voor COVID-19 en hun prestaties, Pb. C122I, 15/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Welke soorten tests zijn er momenteel op de markt?
Bescherming van bemanning en passagiers van zeeschepen.
 • Zonder datum (vanaf 14 april 2020).
Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen, Pb. L119, 14/04/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: scheepsbemanning vervult essentiële functie met bijzondere rechten en plichten.
Gebruik van waarschuwings- en traceringsapps in strijd tegen Covd-19-virus.Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens betreft, Pb. L114, 14/04/2020.Wetgeving op senTRAL
In- en doorreisbeperkingen tegenover vrij verkeer van werknemers. Situatie van grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders.Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: 'Vrij verkeer van werknemers' blijft gelden voor werknemers in cruciale beroepen en seizoenarbeiders.'

Kort bericht:
Covid-19 : Europese Commissie lijst 'cruciale beroepen' op.
Tijdelijke reisbeperkingen voor derdelanders. Facilitering van doorreismogelijkheden voor gestrande EU-burgers. Minimale dienstverlening op consulaten. Overschrijding van toegelaten residuur bij visumplicht.Mededeling van de Commissie - COVID-19 - Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa verduidelijkt regels voor inreizen van essentiële arbeidskrachten en terugkerende EU-burgers.
Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het oversteken van de grens.Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.
 • Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).
Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.
Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: EU versoepelt marktregels om tekort aan PBM tegen schadelijke biologische agentia op te vangen.
Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.
 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook Mededeling (vrij verkeer werknemers), Pb. C102I, 30/03/2020.
 • Zie ook Mededeling (niet-essentiële reizen), Pb. C102I, 30/03/2020.
 • Zie ook Richtsnoeren (grensbeheermaatregelen), Pb. C96I, 24/03/2020.
Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europese Commissie geeft richtlijnen voor transport van goederen en diensten en organisatie van grenscontroles.
Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.
 • Zonder datum (vanaf 16 maart 2020).
Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.