Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
VMM-rapport: luchtkwaliteit verbetert maar toch ca. 17 vroegtijdige overlijdens per dag in Vlaanderen

Nieuws - 06/10/2020
-
Auteur(s): 
Katrien Bortier


VMM heeft een syntheserapport uitgebracht van de luchtkwaliteitsmetingen in Vlaanderen in 2019 en de emissies tot en met 2018. Daaruit blijkt dat de uitstoot voor heel wat stoffen afneemt. Maar er zijn nog steeds aanzienlijke negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.


 
Het syntheserapport geeft de belangrijkste conclusies weer en bespreekt de impact van de luchtvervuiling op de gezondheid en op de ecosystemen.
Enkele conclusies:

  • voor heel wat stoffen (o.m. fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxide) is er een dalende trend in de uitstoot in Vlaanderen;
  • de industrie en de energiesector vervuilen steeds minder. Zij zijn nog de belangrijkste bron voor de uitstoot van: koolstofmonoxide, zwaveldioxide en de meeste zware metalen;
  • het aandeel van de uitstoot door huishoudens neemt toe. De huishoudens zijn de belangrijkste bron voor primair fijn stof, dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
  • wegverkeer en gebouwenverwarming en de land- en tuinbouw zijn nog steeds belangrijke bronnen van luchtvervuiling;
  • de luchtkwaliteit verbetert maar de lucht is nog niet gezond: voor de drie stoffen die de gezondheid het meest schaden, namelijk fijn stof, stikstofdioxide (NO2) en ozon, overschrijdt Vlaanderen nog steeds de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit lijdt tot ca. 4800 vroegtijdige overlijdens voor fijn stof, 200 voor ozon en 1500-1800 voor NO2 per jaar in Vlaanderen.
  • ook de vegetatie lijdt onder luchtvervuiling. Om de biodiversiteit in stand te houden en de vegetatie voldoende te beschermen is een verdere verbetering van de luchtkwaliteit nodig. 

De Vlaamse Regering heeft op 11 september 2020 haar principiële goedkeuring bevestigd om de bevoegdheid omtrent het luchtbeleid van het departement Omgeving naar de Vlaamse Milieumaatschappij over te hevelen. De VMM zal door die wijziging de uitvoering van het huidige luchtbeleidsplan kunnen versterken.

De uitdagingen situeren zich onder andere op het lokale niveau, o.m. voor de houtverbrandings-, verkeers- en landbouwemissies. VMM zal daarbij als partner optreden en lokale overheden ondersteunen bij projecten die de luchtkwaliteit verbeteren. Dit najaar al start VMM met de ontwikkeling van een verbeterd model voor lokale verkeersemissies. Steden en gemeenten zullen zo recente ingrepen veel beter en nauwkeuriger weerspiegeld zien in bv. luchtkwaliteitskaarten.

Lees meer details in:  'Uitstoot en luchtkwaliteit in Vlaanderen - Evaluatie 2020 - Samenvatting'


Bron:  Nieuwsbrief van de Vlaamse Milieumaatschappij