Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Europese natuur blijft drastisch en gestaag achteruitgaan

Nieuws - 21/10/2020
-
Auteur(s): 
Kenny Jossels


De EU is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de natuur gezonder te maken. De biodiversiteit blijft alarmerend achteruitgaan en de noodzakelijke investering in natuur is uitgebleven, oordeelt het Europees Milieuagentschap in het rapport "De stand van de natuur in de Europese Unie". Er zijn wel inspirerende succesverhalen te noteren, maar ze zijn van onvoldoende grote schaal om een kentering teweeg te brengen. Onduurzame land- en bosbouw, stadsuitbreiding en vervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van de drastische achteruitgang van de Europese biodiversiteit, die het voortbestaan van duizenden diersoorten en habitats bedreigt. De natuurrichtlijnen en andere relevantemilieuwettenvan de Europese Unie worden niet of nauwelijks door de lidstaten uitgevoerd.

Vooral met habitats als venen, moerassen en duinen gaat het slechter. Grasland, waarvoor actief beheer vereist is, bevindt zich in een bijzonder slechte staat. Met de bossen gaat het hier en daar beter, maar er is grote behoefte aan uitbreiding van bossen en de bescherming van bestaande bossen. Door hiaten in de kennis is er voor een kwart van de mariene leefgebieden zelfs niet gekend wat hun gezondheidstatus is.

Van alle vogelsoorten in de EU verkeert 47 procent van de populatie volgens de lidstaten in een goede staat, maar dat is 5 procentpunten minder dan in 2015. Het aandeel soorten met een ontoereikende en slechte staat is van 32 procent gestegen tot 39 procent. Van 14 procent van de vogelsoorten is eveneens onbekend hoe ze het doen omdat betrouwbare gegevens ontbreken.

Het Europees beleid is gericht op de bescherming van alle wilde vogels (ruim 460 soorten), representatieve en bedreigde habitats (233 typen, van zeegrasvelden tot bergweiden) en bijna 1400 extra soorten inclusief 'iconische wilde diersoorten'. De lidstaten worden geacht deze soorten en habitats te behouden en te herstellen volgens de vogel- en habitatrichtlijnen die aan de basis liggen van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden.Lees het rapport.

Lees meer over de Europese ecosystemen en biodiversiteit.

Lees in SenTRAL wat je zelf kan doen voor de biodiveriteit:


Bron:  Europees Milieuagentschap, 19 oktober 2020.