Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
Zijn inbreuken op de Covid-19 maatregelen voor bedrijven strafbaar?

Nieuws - 28/01/2021
-
Auteur(s): 
Chris Persyn - Cautius


 Jazeker. En sinds 3 juli 2020 zijn ze niet enkel strafbaar voor werkgever en leidinggevenden, maar ook voor alle werknemers. De verscherpte flitscontroles door sociaal inspecteurs vormen er het meest merkbare teken van. Miskenning van de Covid-19 maatregelen binnen de bedrijven vormt dus niet enkel een bedreiging van de gezondheid van de werknemers, het kan ook tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid leiden.
 
 

In essentie vormden de binnen de ondernemingen te nemen maatregelen vanaf de start van de pandemie weinig meer dan een concretisering van de verplichtingen die de Welzijnswet en de Codex sinds jaar en dag opleggen aan ondernemingen. Een dynamisch risicobeheerssysteem, gebaseerd op risicoanalyse en het nemen van preventieve maatregelen. Sars-CoV-2 vormde een nieuw risico, zodat een update van de bestaande analyses en daaruit voortspruitende maatregelen in elk bedrijf noodzakelijk was. Overheid en sociale partners zorgden daarbij op korte termijn voor een helpende hand. De sinds 18 maart 2020 bij ministerieel besluit voorgeschreven maatregelen, verder uitgewerkt in de Generieke Gids en de sectorgidsen, zorgen ervoor dat u niet zelf telkens opnieuw het warm water hoeft uit te vinden.

Op die manier slopen de regels indirect het welzijnsrecht binnen. Niets doen of pertinent ingaan tegen de voorgeschreven maatregelen zonder te zorgen voor een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming, kan dan ook gezien worden als een inbreuk op de Welzijnswet. En dergelijke inbreuken zijn sinds jaar en dag strafbaar voor de werkgever en de leden van de hiërarchische lijn. Niet voor werknemers zonder beslissingsbevoegdheid, want zij worden niet geviseerd door de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek. Een concreet voorbeeld: wanneer een werknemer die niet tot de hiërarchische lijn behoort weigert een veiligheidshelm te dragen in omstandigheden waarin dat vereist is, kan hij hiervoor zelf niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld.

Daarin is nu dus verandering gekomen, toch wat de naleving van de Covid-19 maatregelen binnen bedrijven betreft. Het KB nr. 37 van 24 juni 2020 voert een nieuw misdrijf in en koppelt daaraan meteen ook nieuwe strafbepalingen. Met name ‘het niet naleven van de verplichtingen die door de minister van binnenlandse zaken werden genomen teneinde de verspreiding van ‘het coronavirus COVID-19’ (sic) te beperken’. Dit wordt nu expliciet strafbaar gesteld, niet enkel voor werkgever en leidinggevenden, maar ook voor eenieder. En die laatste term slaat ook op alle werknemers. Opnieuw een concreet voorbeeld: wordt een in het kader van de Covid-19 maatregelen voorgeschreven mondmasker niet gedragen op het werk, dan kan daarvoor voortaan ook de werknemer zelf strafrechtelijk worden vervolgd.

Hoofdbedoeling van de nieuwe regeling was het mogelijk maken van toezicht op de Covid-19 regels binnen bedrijven door sociaal inspecteurs. Als collateral damage brengt dit dus de mogelijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid van werknemers met zich.