Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?
VLAREMA 8: afvalinzamelaars gaan controleren of u correct sorteert

Nieuws - 16/02/2021
-
Auteur(s): 
Katrien Bortier


VLAREMA 8 is in de maak. Met deze wetswijzigingen wordt er naar gestreefd om de gescheiden inzameling van afval met het oog op recyclage te verhogen. Eén van de maatregelen zal zijn dat afvalinzamelaars mee zullen waken waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten.

Controle aan de bron

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Dit is geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak ligt in de slechte sortering aan de bron.

Het wijzigingsvoorstel verduidelijkt welke informatie afvalinzamelaars hun klanten moeten geven over afval correct sorteren aan de bron én inzamelaars worden ook verplicht om het restafval te controleren op sorteerfouten.

Het ontwerp geeft aan hoe dat moet gebeuren:
Bv.

  • bij ophaalrondes met rolcontainers moet bij de klant ter plaatse het deksel altijd worden geopend om de inhoud van de container te controleren;
  • bij individuele inzameling met een afzetcontainer moet de container op een vergunde site leeg worden gekiept voor controle.Als een inzamelaar vaststelt dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moet hij of zij dat registreren als een non-conformiteit en de klant van de sorteerfout op de hoogte brengen. Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten zullen vlugger gecontroleerd worden.

Nasortering moet nog gebeuren

Afvalinzamelaars mogen meteen weigeren om restafval mee te nemen als het te veel recycleerbaar materiaal bevat. Als ze gevaarlijk afval opmerken, moeten ze dit zelfs weigeren.

In andere gevallen kan de inzamelaar het afval wel meenemen, maar moet hij nog andere acties ondernemen. Zo moet hij de non-conformiteit actief doorgeven via een centraal systeem van de overheid of het afval (tegen betaling) verder nasorteren om het recycleerbaar materiaal er alsnog zoveel mogelijk uit te halen. Ook als de inzamelaar nasorteert, blijft de klant evenwel in overtreding met de wet door het afval niet te sorteren aan de bron. Eens in het restafval beland, zijn heel wat materialen namelijk onherroepelijk verloren omdat het afval te vervuild geraakt.

Het voorstel van wijziging is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na verwerking van de adviezen van de MINA, de SERV en de Raad van State zal het voorstel definitief worden goedgekeurd.

Wijzigingsbesluit


Bron:  OVAM