Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Brusselse bedrijven moeten voortaan elektronisch rapporteren over milieuvervuiling

Nieuws - 25/03/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Om het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, afgekort als E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) samen te stellen, moeten Brusselse bedrijven jaarlijks informatie bezorgen aan Leefmilieu Brussel over hun uitstoot en afvaloverbrenging. De Brusselse regering past die procedure aan. Voortaan moeten de bedrijven de informatie via elektronische weg inleveren en de deadline wordt ingekort van 6 naar 3 maanden na het einde van het verslagjaar.
Periodieke kennisgevingen voor het E-PRTR
Het doel van het E-PRTR is om transparante informatie te verzamelen rond verontreinigende uitstoot voor de volledige Europese Unie.
Het register bevat informatie over de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht, in het water en in de bodem, alsook over het overbrengen van verontreinigende stoffen in afvalwater en -stoffen. Het register beslaat 91 verontreinigende stoffen, met inbegrip van de broeikas- en andere gassen, de zware metalen, de gechloreerde organische stoffen, de andere organische en de anorganische stoffen.
Daarvoor moeten bepaalde industriële inrichtingen jaarlijks aan Leefmilieu Brussel informatie bezorgen over de uitstoot van verontreinigende stoffen en de overbrenging ervan vanuit hun installatie.
Of een bedrijf al dan niet als exploitant in het register opgenomen staat, hangt af van:
zijn industriële activiteitensector en zijn capaciteitsdrempel;
de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen die voor elk van de milieus (lucht, water, bodem) hoger ligt dan enkele specifieke drempels;
de overbrenging van een hoeveelheid afval die groter is dan de gedefinieerde drempels.
Rapportering via elektronische weg binnen de 3 maanden
Het nieuwe besluit wijzigt op 2 punten de geldende procedure voor de periodieke kennisgeving van milieugegevens door exploitanten.
De exploitanten moeten voortaan elektronisch de informatie aan Leefmilieu Brussel bezorgen.
De termijn daarvoor wordt 3 maanden na het einde van het verslagjaar, in plaats van 6 maanden.
Gebeurt er daarnaast een voorval of ongeval met grote gevolgen voor het leefmilieu, dan moet dat nog steeds zo snel mogelijk apart gerapporteerd worden.
In werking op: 2 april 2021 (tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  11 MAART 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen,BS 23 maart 2021, p. 23804.

Extra informatie:
Verordening (EU) 2019/1010 van 5 juni 2019 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 166/2006 van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad
Verordening (EG) nr.166/2006 van 18 januari 2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (de zogenaamde EPRTR-verordening)
Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van 23 september 2019 van de Commissie betreffende het formaat en de frequentie van de door de lidstaten ter beschikking te stellen gegevens ten behoeve van de rapportage uit hoofde van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen