Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

De volgende Vlarem-trein komt in zicht

Nieuws - 04/05/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Op 30 april keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed voor de volgende ‘VLAREM-trein’. Daar zullen opnieuw meerdere wagons aan gekoppeld zijn: VLAREM II, VLAREL, het Milieuhandhavingsbesluit en het Milieuschadebesluit, het omgevingsvergunningenbesluit en het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw.
 

Met de beslissing is de trein nog niet echt vertrokken; advies wordt nu gevraagd aan de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Toezichtscommissie. Daarnaast moet ook het onderzoek tot milieueffectrapportage worden uitgevoerd.

Wat wijzigt er in Vlarem II?

Dit ontwerpbesluit voorziet in het Vlarem II de gedeeltelijke uitvoering van volgende Europese verordeningen:

- Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. Door ook definities en exploitatievoorwaarden in Vlarem II te voorzien voor warmtepompen zonder koelfunctie, wordt er zoals in de verordening afstemming voorzien met de warmtepompen met koelfunctie. Ook gebeurt er een afstemming voor een erkend koeltechnicus en koeltechnisch bedrijf voor warmtepompen met en zonder koelfunctie.

- Verordening (EU) nr. 592/2014 van de Commissie van 3 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 voor wat betreft het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als brandstof in stookinstallaties. Het gebruik van bedrijfseigen kippenmest als brandstof is toegestaan als aan de bepalingen uit deze verordening is voldaan en de vrijkomende energie steeds nuttig kan worden toegepast. Deze installaties moeten bijgevolg niet meer voldoen aan de voorwaarden inzake afvalverbranding.

- Enkele wijzigingen aan de definities:
  • ‘opslagplaats’: een uitzondering wordt toegevoegd voor vaste houders (o.a. bladdertanks) voor de opslag van blus- of schuimmiddelen aangesloten op een blus- of sprinklerinstallatie
  • een nieuwe definitie wordt toegevoegd voor ‘verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling’

– Een rechtzetting en letterlijke omzetting van hoofdstuk 6 (aanbevelingen) van de BBT-studie ‘Verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector’ wordt doorgevoerd.

- Voor recyclageparken wordt opgenomen dat in de vergunning een afwijking kan worden toegestaan op de algemene bepaling die stelt dat de afvoer van afvalstoffen alleen toegelaten is mits toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Deze afwijkingsmogelijkheid is alleen van toepassing buiten de reguliere openingsuren van het park.

– Enkele wijzigingen en aanpassingen van de voorwaarden en rubrieken van de volgende inrichtingen: elektriciteitsproductie, elektrische apparaten en opslag van elektriciteit.

– De voorwaarden voor transformatoren worden uitgebreid naar shunt reactoren, die qua opbouw en hinder naar omgeving gelijkaardig zijn.

Bepaalde klasse 3-inrichtingen worden geschrapt uit de indelingslijst aangezien deze een beperkte milieu-impact hebben, die bovendien volledig beheerst kan worden door het nemen van enkele preventieve en/of mitigerende maatregelen. De voorwaarden voor deze inrichtingen worden opgenomen in deel 6 van het VLAREM II

- Enkele wijzigingen en aanpassingen van de voorwaarden en rubrieken voor grondwaterwinningen en bemalingen. De huidige voorafgaandelijke meldingsplicht, die reeds bestaat voor de vergunningsplichtige boringen- en grondwaterwinningen, wordt uitgebreid naar alle boringen en grondwaterwinningen, dus ook deze die in klasse 3 zijn ingedeeld en de particuliere, niet-ingedeelde inrichtingen. Dit moet een efficiënte en performante handhaving mogelijk maken bij de aanleg en buitengebruikstelling van boringen en grondwaterwinningen. Ook wordt het hergebruik van bemalingswater gefaciliteerd; het hergebruik tot maximaal 5.000 m³ per kalenderjaar wordt inbegrepen in de bemalingsrubriek, voor zover er geen indicaties zijn dat het bemalingswater potentieel verontreinigd is.

- Voor het opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten wordt verduidelijkt dat de studie “ontvangende groeve en graverij” voor elke opvulling bij de aanvraag moet worden toegevoegd.

- Enkele bijkomende aanpassingen aan de indelingslijst:
  • schildpadden worden onder de rubriek die van toepassing is op amfibieën, reptielen of ongewervelden worden als uitzondering vermeld
  • in de rubriek over de opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie wordt opgenomen dat beperkte mechanische activiteiten, zoals het sorteren of zeven van bagger-of ruimingsspecie, inbegrepen zijn in deze rubrieken - de OVAM wordt aangeduid als adviesverlenende instantie bij deze rubriek
  • tot slot zijn er enkele kleinere, niet-inhoudelijke aanpassingen, administratieve vereenvoudigingen, verduidelijkingen en enkele rechtzettingen van errata
VLAREL
Deze wijzigingen hebben betrekking op
  • bijkomende verplichtingen voor erkende boorbedrijven
  • de wijzigingen voor de erkende opleidingscentra en voor de technici en airco-energiedeskundigen
  • de mogelijkheid wordt voorzien om het Europees certificaat van een koeltechnicus, technicus voor brandbeveiligingsapparatuur, technicus voor elektrische schakelinrichtingen, technicus voor apparatuur die oplosmiddelen bevat, koeltechnisch bedrijf of bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur te schorsen of op te heffen; zo wordt uitvoering gegeven aan een aantal Europese verordeningen
  • de aanpassing van de erkenningspakketten waarvoor de laboratoria in de discipline water en in de discipline afvalstoffen en andere materialen erkend kunnen worden
Milieuhandhavingsbesluit

Deze wijzigingen gaan over aanpassingen van de lijst van milieu-inbreuken.

Milieuschadebesluit

Hier gaat het over terminologische aanpassingen (omschrijving van afdelingen en contactgegevens) als gevolg de gewijzigde organisatiestructuur en taakverdeling van het departement Omgeving.

Omgevingsvergunningenbesluit

De wijziging handelt over het bekendmaken aan de VMM van alle beslissingen over vergunningsaanvragen met rubriek 3.

Besluit van 3 mei 2019

De wijziging gaat over een rechtzetting van de overgangsbepaling voor erkende laboratoria.


Bron:  Vlaamse regering, 30 april 2021