Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Verzamelbesluit Energie verlaagt drempel voor conform verklaard energieplan naar 0,1 PJ

Nieuws - 07/05/2021
-
Auteur(s): 
Thomas De Paepe


De verplichting om een voor conform verklaard energieplan te hebben, wordt uitgebreid naar ingedeelde inrichtingen met een energieverbruik van 0,1 PJ per jaar. Deze bepaling maakt deel uit van het zgn. verzamelbesluit Energie, dat de Vlaamse Regering  op 23 april 2021 definitief heeft goedgekeurd. De verplichting gaat in 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. In deze korte bijdrage zetten we de wijzigingen en hun concrete gevolgen even op een rijtje. 
Verzamelbesluit Energie
Het verzamelbesluit bevat wijzigingen van VLAREM II, het Energiebesluit en het Omgevingsvergunningenbesluit. 
Wijzigingen in VLAREM II
Het besluit wijzigt artikelen 4.9.1.1 en 4.9.1.2 van VLAREM II. Met de wijziging wordt de drempel om een voor conform verklaard energieplan te hebben verlaagd naar 0.1 PJ. Ingedeelde inrichtingen die meer dan 0.1 PJ per jaar verbruiken zullen daarbij over een voor conform verklaard energieplan moeten beschikken, daar waar in het verleden dit pas vanaf een jaarlijks verbruik van 0.5 PJ was.

Energie-intensieve inrichtingen van ondernemingen die zijn toegetreden tot de EBO’s voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie, niet VER-bedrijven en VER-bedrijven, vallen niet onder de verplichting; voor deze inrichtingen wordt de EBO als voor conform verklaard energieplan beschouwd. 
Energieplan voor meer dan honderd extra ingedeelde inrichtingen
Door de verlaging vallen, volgens de toelichting bij het besluit, ongeveer 145 extra ingedeelde inrichtingen onder de verplichting. Het gaat over onder meer ondernemingen met industriële activiteiten en land- en tuinbouwondernemingen, maar ook waterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsovens, haventerminals, ziekenhuizen en dergelijke.
Deze ingedeelde inrichtingen zullen dus eerst een energieplan moeten laten opstellen door een energiedeskundige. Een energieplan bevat een lijst van maatregelen die het energiegebruik van de onderneming kunnen verminderen.

Het besluit verlengt de termijn die ingedeelde inrichtingen hebben om een energieplan op te stellen. Onder de nieuwe regeling moet de ingedeelde inrichting het energieplan opstellen binnen de negen maanden na het eerstvolgende milieujaarverslag waaruit blijkt dat de inrichting meer dan 0.1 PJ per jaar verbruikt, daar waar dit vroeger zes maanden was.

Eens het energieplan is opgesteld moet het voor conform worden verklaard door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), voorheen het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het energieplan moet daarbij aan enkele voorwaarden voldoen om voor conform te kunnen worden verklaard door het VEKA. Zo moet het energieplan ondertekend en gedateerd zijn door de exploitant en een erkende energiedeskundige en moet het plan verplicht een bepaalde structuur volgen die door de regelgeving wordt opgelegd (in artikel 6.5.1, §1 van het Energiebesluit). Daarnaast moeten het plan ook inhoudelijk alle elementen, vermeld in dat artikel, behandelen.
 
Alle maatregelen in het energieplan die een interne rentevoet van meer dan 15% na belastingen hebben moeten verplicht uitgevoerd worden binnen de drie jaar na de conformverklaring van het energieplan door het VEKA. Deze termijn kan verlengd worden door het VEKA wanneer de exploitant kan aantonen dat de termijn van 3 jaar niet kan haalbaar is, en het kan ook vrijstelling verlenen wanneer de exploitant kan aantonen dat de eigenlijke interne rentevoet lager is dan 15%.

Eens het plan conform werd verklaard door het VEKA is het vier jaar geldig. Loopt de geldigheid van het energieplan op zijn einde moet een actualisering worden aangevraagd. Deze moet worden aangevraagd minstens drie maanden voor het verlopen van het oude voor conform verklaarde energieplan. 
Link met energieaudit grote ondernemingen
Het voor conform verklaard energieplan kan gebruikt worden voor de energieaudit grote ondernemingen; de data van het voor conform verklaard energieplan kan maw gebruikt worden bij het invoeren op platform audit grote ondernemingen.
 

Bron:  Beslissing van Vlaamse Regering, 23 april 2021.