Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse databank voor premies en subsidies rond energie opgericht

Nieuws - 16/07/2021
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Aan het Energiedecreet wordt een nieuw hoofdstuk ‘Databank voor premies en subsidies’ toegevoegd. Die regels vormen de wettelijke basis voor elke verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt bij de toekenning van premies en subsidies binnen het beleidsveld Energie. De databank wordt bijgehouden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Een strengere interpretatie van de privacyregelgeving door de Raad van State zorgt dat elke verwerking van persoonsgegevens een formele wettelijke basis moet hebben. Die wettelijke basis moet bepalen:
welke gegevens verwerkt worden;
van wie de gegevens verwerkt worden;
wat het doel van de verwerking is;
wie toegang heeft tot de gegevens;
hoelang de gegevens bewaard worden.
Bij de toekenning van premies en subsidies worden persoonsgegevens verwerkt. Omdat er binnen het beleidsveld Energie uiteenlopende subsidie- en premieregelgevingen zijn, die telkens door de Vlaamse Regering zijn uitgewerkt, wordt er een gezamenlijke decretale basis voorzien voor de overkoepelende databank van premies en subsidies. De Vlaamse Regering kan verdere specifieke regels bepalen voor individuele premies of subsidies.
Welke gegevens worden bijgehouden en van wie?
De databank bevat alle gegevens die noodzakelijk zijn om haar doel te bereiken.
Het gaat om persoons- en identificatiegegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die een premie of subsidie aanvragen of hebben aangevraagd.
Voor de identificatie van de natuurlijke personen of rechtspersonen kan het rijksregisternummer, het BIS-nummer of het ondernemingsnummer worden bijgehouden.
Daarnaast wordt ook informatie bijgehouden over de investeringen waarvoor een premie of subsidie werd aangevraagd en gekregen.
Binnen die grenzen bepaalt de Vlaamse Regering concreter welke persoonsgegevens juist verwerkt worden.
Welk doel heeft de databank?
De databank heeft onder andere als doel om:
de premies en subsidies binnen het Energiedecreet aan te vragen, toe te kennen, te weigeren, uit te betalen en terug te vorderen;
de regels die gelden voor de premies en de subsidies correct toe te passen;
energiefraude te voorkomen, te detecteren en vast te stellen;
het Vlaamse energie- en klimaatbeleid voor te bereiden, te ondersteunen, te monitoren en te evalueren;
aan de rapporteringsverplichtingen van de Vlaamse overheid te voldoen.
Wie heeft er toegang tot de databank?
Enkel het VEKA, het Departement Financiën en Begroting, Wonen-Vlaanderen, de netbeheerders of hun werkmaatschappij en de transmissienetbeheerder hebben toegang tot de gegevens in de databank.
Het VEKA kan geanonimiseerde gegevens ter beschikking stellen voor statistische en wetenschappelijke doelen.
De Vlaamse Regering bepaalt verder onder welke voorwaarden de toegang tot de gegevens verloopt.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden maximum 20 jaar bewaard. Daarna worden ze in ieder geval geanonimiseerd.
De Vlaamse Regering kan voor specifieke premies en subsidies een kortere bewaartermijn bepalen.
Inwerkingtreding: 16 juli 2021

Bron:  9 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft,BS 15 juli 2021, p. 70703.