Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Subsidies om van Vlaanderen een recyclagehub te maken

Nieuws - 08/09/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 De Vlaamse regering heeft een subsidiëringsbesluit goedgekeurd dat de algemene principes, scope, voorwaarden, procedures en sancties formuleert voor de toekenning van subsidies aan ondernemingen voor het sluiten van materiaalkringlopen. Het subsidiebesluit legt ook het beoordelingskader vast. In een ministerieel besluit worden de procedure voor beoordeling en andere bijbehorende voorwaarden nog concreet ingevuld.
 

Het project VV125 wil Vlaanderen uitbouwen als recyclagehub, en kadert in het ‘Relanceplan Vlaamse Veerkracht’. Hiervoor werd 30 miljoen euro uitgetrokken. Het doel van dit nieuwe besluit over de subsidiëring van ondernemingen (zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven) is om hen aan te moedigen investeringen in nieuwe recyclageactiviteiten in Vlaanderen op te zetten.

Middelen en doelen

Het algemene doel is recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen omzetten in grondstoffen door:

 • investeringen in nieuwe innovatieve voorbehandelingstechnieken
 • nieuwe recyclage-installaties
 • innovatieve uitbreiding van bestaande installaties
 • aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken.

Dat moet een substantiële milieuwinst realiseren in verhouding tot de verleende ondersteuning, om uiteindelijk te komen tot een circulaire economie.

Het besluit telt negen hoofdstukken. Hoofdstuk 3 gaat over welke milieu-investeringen in aanmerking komen voor steun. Die moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • de verwerking van asbesthoudend afval beogen, waardoor minder asbesthoudend afval bestemd moet worden om te storten
 • de recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen bestemd worden voor verwijdering of hoogwaardig gerecycleerd kunnen worden
 • de inzet van recyclaten in het productieproces bevorderen of resulteren in het gebruik van recyclaten in het productieproces

En een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is ook: het moet altijd gaan om recyclage van door andere ondernemingen geproduceerd afval.

Daarnaast moeten de milieu-investeringen zelf ook voldoen zijn al deze voorwaarden:

 • de Europese normen die zijn goedgekeurd overtreffen, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden
 • milieuvoordelen realiseren waarvoor nog geen Europese normen zijn goedgekeurd
 • technisch en economisch haalbaar zijn, zoals dat blijkt uit de aanvraag
 • stand van de in de sector toepasselijke techniek overtreffen
Aanvraag

Een ander hoofdstuk beschrijft de vorm en procedure van de subsidie, die wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie en toegewezen via een callsysteem.

Het aanvraagdossier moet de volgende gegevens bevatten:
 • de naam en de grootte van de onderneming
 • een verklaring op erewoord over de grootte van de onderneming
 • een beschrijving van het project, met inbegrip van de aanvangs- en einddatum
 • de locatie van het project
 • een lijst van de projectkosten
 • een inschatting van de milieu-impact
 • het bedrag aan overheidsfinanciering dat voor het project nodig is

Hiervoor zal een standaardformulier beschikbaar zijn op de website van OVAM.

Toekenning

De OVAM beoordeelt dan de ontvankelijke steunaanvragen op basis van de volgende criteria:

1. de impact van de milieu-investering, te evalueren aan de hand van subcriteria:

 • de impact op de mate van recyclage en/of de verhoogde inzet van de recyclaten
 • de impact op de circulaire economie
 • de milieu-impact

2. de maturiteit van de milieu-investering, beoordeeld aan de hand van deze subcriteria:

 • organisatie en planning van het project
 • start van de operaties
 • technologische maturiteit
 • implementatie maturiteit

3. de kwaliteit van de milieu-investering, beoordeeld op basis van deze subcriteria:

 • kwaliteit van de innovatie
 • kwaliteit van de strategie
 • kwaliteit van het operationele plan
 • kwaliteit van het financiële plan
 • kwaliteit van de organisatie

4. de graad van relevantie van de milieu-investering, te evalueren aan de hand van:

 • het hefboomeffect van de steun op het project
 • de bijdrage aan het Vlaamse beleid en aan de recyclageketens
 • de bijdrage aan de Vlaamse economie en maatschappij

De minister bepaalt de wegingsfactoren van de subcriteria. Elk project krijgt op die manier een score op 200 punten, waarvan 100 punten afhankelijk zijn van de criteria impact, maturiteit en kwaliteit van de milieu-investeringen en 100 punten van de graad van relevantie.

De minister beslist uiteindelijke over de toekenning van de subsidie. Dit kan nog tot 1 december 2022.

Het besluit bevat daarnaast enkele hoofdstukken over milieu-investeringen met een strategische relevantie waarbij van de voorwaarden kan worden afgeweken, de uitbetaling (in drie schijven en binnen zes maanden na beëindiging van de investeringen), de gevallen waarin terugvordering van de subsidie mogelijk is, en de opvolging en controle door OVAM.

Evaluatie

Medio 2022 voorziet de OVAM een evaluatie van deze regeling, die inzicht moet geven in de verwachte effecten op basis van de gesubsidieerde projecten (algemene milieuwinst, bijdrage tot de circulariteit van de Vlaamse economie, verankering van bedrijfsactiviteiten en bijhorende tewerkstelling...) en het nog resterend potentieel aan investeringen binnen deze scope.


Bronnen: 
-Beslissingen Vlaamse regering, 3 september 2021
-Besluit