Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Arbeidsongevallen jaarlijks bij één op de veertig werknemers

Nieuws - 14/10/2021
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


1 op de 40 werknemers heeft een arbeidsongeval met verwonding gehad in de laatste twaalf maanden. Bijna 1 op 10 is een verkeersongeval. Vooral in de bouwsector is er een verhoogd risico, en de kans op een arbeidsongeval lijkt hoger te zijn bij laaggeschoolde, jonge mannen; alleszins geven deze drie parameters apart een verhoogd risico. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Dergelijke gegevens kunnen helpen om het risico op arbeidsongevallen doelgericht aan te pakken.
 


Op basis van administratieve databronnen en enquêtes cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium, verwerkt Statbel gegevens voor uiteenlopende doeleinden. In 2020 werden ruim 26.111 personen bevraagd over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen. De onderstaande resultaten zijn dus geen absolute cijfers, maar het resultaat van een extrapolatie van een steekproef. Geëxtrapoleerd naar de totale bevolking gaat het om 6.950.050 personen. De meeste vragen gingen over de situatie tijdens de laatste twaalf maanden vóór de referentieweek van de enquête. Voor sommige respondenten viel deze periode bijna volledig in 2019, voor anderen vielen deze twaalf maanden deels of bijna volledig in 2020, het jaar dat de coronacrisis uitbrak en allerlei maatregelen werden genomen die een impact hadden op de manier waarop mensen hun job konden uitoefenen. Waar het kon werd telewerk verplicht of sterk aangeraden en in bepaalde sectoren konden mensen (tijdelijk) hun job helemaal niet uitoefenen. De coronacrisis heeft dus ongetwijfeld ook een impact gehad op de resultaten van deze bevraging.

(foto: archief - WKB)

Arbeidsongevallen

112.714 werkenden of personen die in het laatste jaar nog gewerkt hebben (2,4%), hadden in de twaalf maanden voorafgaand aan de referentieweek één of meerdere arbeidsongevallen met een verwonding. 8,5% van die arbeidsongevallen waren verkeersongevallen, dat wil zeggen alle ongevallen die gebeurden tijdens de werkuren op openbare of privé-wegen of parkings. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn hier niet meegerekend, en ook ongevallen met voertuigen of machines op bouwwerven of landbouwvelden werden in deze resultaten niet beschouwd als verkeersongeval. Een kwart van de personen die slachtoffer werden van een arbeidsongeval met verwonding is minder dan een dag of helemaal niet afwezig geweest op het werk omwille van het ongeval. 23,7% was een maand of langer arbeidsongeschikt.

Er zijn verschillen volgens geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. Mannen (2,9%) hebben meer te maken met arbeidsongevallen dan vrouwen (1,7%). In de leeftijdsklasse 18-24 jaar (3,3%) komen arbeidsongevallen met verwonding meer voor dan bij 25-49-jarigen (2,4%) en 50-plussers (2,1%). Laaggeschoolden (3,4%) zijn vaker slachtoffer dan middengeschoolden (3,1%) en hooggeschoolden (1,4%).

Duur arbeidsverzuim tijdens de laatste twaalf maanden, omwille van het werkgerelateerde gezondheidsprobleem

Totaal
25-49 jaar
50 jaar en +

Niveau hoogste onderwijs

Laag
Midden
Hoog

Nog niet hersteld van het gezondheidsprobleem, maar denkt het werk later te kunnen hervatten

14,4%
16,2%
12,5%
12,5%
15,9%
14,2%

Denkt nooit meer te kunnen werken als gevolg van het gezondheidsprobleem

14,7%
8,2%
20,5%
25,3%
15,0%
5,5%
Minder dan 1 dag of geen afwezigheid
37,9%
37,0%
38,6%
32,9%
36,9%
43,5%
Minstens 1 dag maar minder dan 4 dagen
4,8%
6,1%
3,6%
3,7%
4,3%
6,2%
Minstens 4 dagen maar minder dan 1 maand
11,4%
15,4%
8,3%
8,2%
12,7%
12,5%
1 tot 12 maanden
16,5%
16,9%
16,3%
17,2%
15,2%
17,8%
Geen antwoord / Weet niet
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,3%
(bron: Statbel)

Bij diegenen die aan het werk zijn, werken arbeiders in de privésector in de gevaarlijkste omstandigheden. 4,3% zegt een arbeidsongeval met verwonding te hebben gehad in de laatste twaalf maanden, terwijl dat slechts het geval was bij 1,5% van de bedienden in de privésector.

Risicoberoepen

De beroepen waar de meeste arbeidsongevallen zich voordoen zijn de "Bedieners van machines en installaties, assembleurs" (5,6%), "Ambachtslieden" (5,0%) en "Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers" (4,8%). Aan de andere kant komen arbeidsongevallen met verwonding het minst voor bij het "Administratief personeel".

In bepaalde sectoren komen arbeidsongevallen meer voor. In de bouwsector heeft 4,4% van de werkenden in de laatste twaalf maanden een arbeidsongeval met verwonding gehad. Ook in de sectoren "Verschaffen van accommodatie en maaltijden" en "Vervoer en opslag" komen arbeidsongevallen eveneens meer dan gemiddeld voor (respectievelijk 3,7% en 3,6%).


Bron:  Statbel - Focus op de arbeidsmarkt