Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Consultatie over het volgende uitvoeringsplan afvalstoffen

Nieuws - 09/11/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 De OVAM bereidt een nieuw ‘uitvoeringsplan afvalstoffen’ voor. Daarin is aandacht voor de planning van maatregelen rond de preventie, selectieve inzameling, en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, voor de periode 2023-2028. In deze fase van de voorbereiding kan u opmerkingen insturen.Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten binnen het materialenbeleid. Het biedt een basis voor het beleid en ondersteunt dat ook. Enerzijds kadert dit nieuwe plan in het Vlaamse materialenbeleid, anderzijds beantwoordt het aan de Europese regelgeving, meer precies de Europese kaderrichtlijn Afvalstoffen.


Het nieuwe uitvoeringsplan voor de periode 2023-2028 focust net zoals het lopende plan op goed lokaal afvalbeleid in Vlaanderen. Het plan geeft vorm aan de praktijken rond preventie, hergebruik, selectieve inzameling in functie van effectieve recyclage en zwerfvuil, en ontwijkingsgedrag. Het gaat zowel over huishoudelijk restafval als gelijkaardig bedrijfsrestafval. In de kennisgevingsnota (pdf) worden daarvoor doelstellingen en acties vermeld. In hoofdstuk 3 van de nota wordt een toetsing uitgevoerd met het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en het Luchtbeleidsplan 2030. De aanpak van de milieueffectbeoordeling staat in het vierde hoofdstuk.

Plan-MER

Om de mogelijke effecten van het uitvoeringsplan op mens en milieu in kaart te brengen wordt een procedure opgestart voor een plan-milieueffectrapportage.In het MER zal onderzocht worden wat de werkelijke verandering in milieu-impact is van 1 ton restafval dat als gevolg van deze acties niet meer wordt verbrand of gestort. Het gaat daarbij zowel om restafval dat dankzij preventie compleet wordt vermeden, als afvalstoffen die selectief worden ingezameld en verwerkt en zo uit het restafval worden gehaald. Afhankelijk van het type actie zal de milieu-impact van 1 niet-verbrande ton afval variëren. Een weging met de bijdrage van elke actie aan de totale reductie van restafval (ton/jaar in 2028) laat toe de totale verandering in impact door het uitvoeringsplan te beoordelen. Dit laat ook toe om de acties en stromen onderling te vergelijken - niet enkel op hun bijdrage in ton/jaar, maar ook op hun werkelijke bijdragen aan veranderde milieu-impact

Consultatie

Nog tot en met 16 november kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden, en de manier waarop dat het best kan gebeuren.
Stuur uw opmerkingen naar uw gemeente- of stadsbestuur, lokaal bestuur of aan het Team Mer:

  • via het digitale formulier op de website van het Team Mer
  • met een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276’)
  • met een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0276 Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • ter plekke aan het Team Mer
  • in het gemeentehuis of stadhuis

Bron:  OVAM