Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Wanneer mag bemalingswater worden geretourneerd?

Nieuws - 18/11/2021
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Die vraag stelde Annick De Ridder in het Vlaams Parlement aan de minister van Omgeving.
 

Minister Demir verwees in haar antwoord naar het voorstel in de Vlarem-trein 2019, waarin bemalingswater dat wordt geretourneerd moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater bedoeld in artikel 2.4.1.1. van titel II van Vlarem.

Als milieukwaliteitsnormen voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwater gelden de minst strenge van de volgende richtwaarden:

(1) de grondwaterkwaliteitsnormen vermeld in artikel 1 van bijlage 2.4.1.van Vlarem II

(2) de achtergrondniveaus eigen aan het grondwaterlichaam en niet beïnvloed door lozingen, vermeld in artikel 2 van bijlage 2.4.1.van Vlarem II

Zo zijn er grondwaterkwaliteitsnormen voor fysisch-chemische parameters, parameters voor ongewenste stoffen, toxische stoffen en microbiologische stoffen.

Voor de achtergrondniveaus staan de richtwaarden voor een reeks parameters in een tabel in de bijlage 2.4.1 van Vlarem II vermeld.

Voor parameters waarvoor geen milieukwaliteitsnorm gedefinieerd is, moet voldaan zijn aan de richtwaarde voor grondwater zoals opgenomen in bijlage II van het Vlarebo.

Zo zijn er in de bijlage II van Vlarebo richtwaarden voor grondwater vermeld voor zware metalen en metalloïden, monocyclisch aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, carcinogene gechloreerde koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, cyanides, pesticiden en overige organische stoffen.

Wanneer publicatie van de Vlaremtrein 2019?

De minister wees erop dat de Vlaremtrein 2019 op 16 juli 2021 (met het voorstel over het retourneren van het bemalingswater) voor de yweede keer principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. 


Bron:  Schriftelijke vragen, Vlaams Parlement, nr.1346, De Ridder, 9 september