Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de milieuwetgeving in 2022?

Nieuws - 07/01/2022
-
Auteur(s): 
Guy Van den Broeke


Hieronder brengen we een overzicht van enkele relevante wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving die in werking traden vanaf 1 januari 2022, of in werking zullen treden in de loop van 2022.In werking getreden vanaf januari 2022


- Wateronttrekking. Wie in het Vlaams gewest water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of een publieke gracht beheerd door de gemeenten, Polders en Wateringen, de provincies en de VMM, moet dit vanaf 1 januari 2022 via het ‘e-loket Wateronttrekking’ melden aan de betrokken waterbeheerder of de beheerder van de publieke gracht. Als er voor een wateronttrekking met een vaste inrichting een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling is of een machtiging van de waterbeheerder, dan geldt die omgevingsvergunning of die machtiging als melding. Voor sommige handelingen, en op voorwaarde dat de captatie minder dan 500 m³ per jaar bedraagt, zijn er uitzonderingen op de meldingsplicht. Dit moet het mogelijk maken om betere waterbalansen op te maken en na te gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn.

>> Vlaamse meldingsplicht bij watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen of publieke grachten vanaf 1 januari 2022

- Geen nieuwe stookolieketels meer. Het Vlaamse gewest verbiedt om stookolieketels te plaatsen of te vervangen, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is, bij bouwprojecten waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022. Het gaat zowel om residentiële als niet-residentiële gebouwen en zowel om nieuwbouw als om bouwprojecten met een ingrijpende energetische renovatie.

>> Vlaams gewest verbiedt stookolieketels voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022

- Debietmeters bij mestverwerking. De uitbaters van mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties moeten tegen 1 januari 2022 op de installaties met vloeibare stromen debietmeters laten installeren op alle aan- en afvoerpunten en op de sleutelposities bij interne overgangen. De debietmeters (met uitzondering van de reeds aanwezige meters) moeten ook de gegevens van de metingen automatisch en onmiddellijk kunnen verzenden naar het internetloket van de Mestbank.

>> Mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties: verplichte debietmeters tegen 1 januari 2022

- S- en E-peil dalen. Het S-peil of de energieprestatie van de gebouwschil van nieuwe woningen en appartementen daalt van S31 naar S28 voor de omgevingsvergunningsaanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend. Het E-peil bij een ingrijpende energetische renovatie van een EPW-eenheid (elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen) daalt van E70 naar E60 vanaf 1 januari 2022.

>> Diverse bepalingen energie: van nieuwe EPB-prestaties tot oplaadpalen voor elektrische wagens

- Zwemgelegenheden. Voor de bestaande zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie bestaan er in Vlarem-trein 2017 verschillende overgangstermijnen: tot 1 januari 2022 (waterbehandelingssysteem plonsbaden VLAREM II-artikel 5.32.8.3.2 §1), tot 1 juli 2022 (veiligheid open zwemgelegenheden, opslag van chemicaliën) en tot 1 oktober 2022 (zie lager).

>> Zeg niet zomaar ‘zwembad’ tegen een natuurlijk zwembad, een therapiebad of een hot whirlpool (VLAREM-trein 2017)

- Bouw- en sloopafval in puin dat als een laag milieurisicoprofiel (LMRP) aanvaard werd, mag vanaf 1 januari 2022 niet meer verwerkt worden als puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

>> Bouw- en sloopafval: opnieuw uitstel voor puin met hoog milieurisicoprofiel (HMRP)

- Drijfmest. Voor nieuwe, na 1 januari 2022 gebouwde drijfmestopslaginrichtingen, moeten de emissies uit de opslag van mest buiten dierenverblijven verminderd worden door gebruik van emissiearme opslagsystemen of technieken waarvan is aangetoond dat ze een ammoniakemissiereductie opleveren van ten minste 60% in vergelijking met de referentiemethode omschreven in het Ammoniak-richtsnoer, en voor bestaande drijfmestopslaginrichtingen een ammoniakemissiereductie van ten minste 40%. (VLAREM II, bijlage 2.10.F emissiereductieprogramma’s)


In werking vanaf maart 2022


- Op 1 maart 2022 wijzigt de CLP-indeling en dus ook de etikettering en verpakking van 60 stoffen en mengsels.

>> Vanaf 1 maart 2022 nieuwe CLP-indeling voor 60 gevaarlijke stoffen en mengsels

- Er geldt een overgangsperiode tot 1 maart 2022 voor de nieuwe standaardprocedure voor het opstellen en indienen van een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject.

>> Vanaf 1 oktober nieuwe standaardprocedure voor (beperkte) bodemsaneringsprojecten


In werking vanaf juni-augustus 2022


- Elektrische installaties. Voor nieuwe installaties en belangrijke uitbreidingen van bestaande installaties, die nu ontworpen of gebouwd worden en na 1 juni 2020 gecontroleerd werden, is er een overgangsperiode van twee jaar voorzien. Dus tot 1 juni 2022 kan men deel 8 van het nieuwe AREI blijven toepassen, met de afwijkende (lees: minder strenge) bepalingen.

>> Nieuw AREI: overgangsperiode tot 1 juni 2022 voor installaties die nu opgestart of gebouwd worden

- Roetfilters. Vanaf 1 juli 2022 wordt een verbeterde roettest ingevoerd die roetfilterfraude veel beter kan opsporen.

>> VMM-studie toont aan: aanpak emissiefraude kan grote milieuwinst opleveren

- Hergebruik van afvalwater. Met de verordening 2020/741 legt de Europese Unie minimumeisen op voor de kwaliteit van teruggewonnen water, een verplichte monitoring en controles en maatregelen van risicobeheer. De Europese Commissie zal ten laatste tegen 26 juni 2022 technische richtsnoeren uitwerken voor het risicobeheer uit deze verordening. Verordening 2020/741 is van toepassing vanaf 26 juni 2023.

>> Minimumeisen, risicobeheerplan en vergunning voor hergebruik van afvalwater in de landbouw

- Schietstanden. De verplichtingen voor schietstanden in een lokaal, vermeld het eerste lid, 3° van VLAREM II-artikel 5.32.7.1.2 §5 gelden vanaf 1 juli 2022.

- Dompelbaden. Voor ‘hot whirlpools’ en dompelbaden waarvoor de eerste vergunning is verleend vóór 1 oktober 2019, geldt het VLAREM II-artikel 5.32.8.1.6 §1 met betrekking tot opslag van chemicaliën vanaf 1 juli 2022.

- Asbest. De bepalingen m.b.t. de asbestinventarisatie, het asbestinventarisatieattest, een verplichte sloopopvolging door een sloopbeheersorganisatie van grote werven uit het Vlarema 8 treden uiterlijk op 1 juli 2022 in werking.

>> Vlarema 8 geeft details over verplicht asbestinventarisatieattest woon- en werkgebouwen

- De Europese BBT-conclusies voor afvalbehandeling (indelingsrubrieken 2.4.1, a) t.e.m. j); 2.4.3; 2.4.5 en 3.6.7) gelden vanaf 17 augustus 2022 ook voor de bestaande installaties (zie VLAREM III, afdeling 3.14).

>> Vlarem III aangevuld met BBT’s voor afvalbehandeling


In werking vanaf oktober 2022

- Afvalopslagplaatsen. Tenzij het afvalwater al op een andere manier wordt gezuiverd, dient een bestaand afvalopslagbedrijf (rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2) met een niet-overdekte buitenopslagcapaciteit groter dan 4.000 ton (andere dan inerte afvalstoffen en/of niet-teerhoudende asfalt) uiterlijk op 1 oktober 2022 een slibvang en koolwaterstofafscheider te hebben voor behandeling van afstromend hemelwater (Vlarem II, artikel 5.2.1.7 §5).

>> Welke accenten legt Departement Omgeving in infosessie Vlarem-trein 2017?

- Plonsbaden. Vanaf 1 oktober 2022 zijn plonsbaden in het Vlaamse gewest verboden (cfr. VLAREM II-artikel 5.32.8.3.3). Dat betekent dat heel wat exploitanten van kinderplonsbadjes een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Voor ‘hot whirlpools en dompelbaden’ waarvoor de eerste vergunning is verleend vóór 1 oktober 2019 geldt het VLAREM II-artikel 5.32.8.1.7 met betrekking tot ventilatie en verwarming vanaf 1 oktober 2022. Bij gechloreerde baden waarvoor de eerste vergunning is verleend vóór 1 februari 1995 en die nog altijd vergund zijn, geldt het verbod op gebruik van chloorgas in VLAREM II-artikel 5.32.8.1.12 vanaf 1 oktober 2022.

>> Zeg niet zomaar ‘zwembad’ tegen een natuurlijk zwembad, een therapiebad of een hot whirlpool (VLAREM-trein 2017)

- Mestverwerking. Voor inrichtingen met andere meststoffen die voor 1 oktober 2019 vergund zijn, gelden de verplichtingen van VLAREM II, artikel 5.28.4.3 §2 met betrekking tot de uitvoering van opslagplaatsen vanaf 1 oktober 2022.


In werking tot december 2022

- Subsidie materiaalkringlopen. De toekenning van de subsidie aan ondernemingen (zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven) voor het sluiten van materiaalkringlopen van door andere ondernemingen geproduceerd afval, kan nog tot 1 december 2022.

>> Subsidies om van Vlaanderen een recyclagehub te maken

- Einde van EBO’s. De EBO’s voor VER-bedrijven (“bedrijven die vallen onder het Europese verhandelbare-emissierechten-systeem”) en niet-VER-bedrijven (bedrijven die hier niet onder vallen) traden in werking op 1 januari 2015 en eindigen (na verlenging) op 31 december 2022.

>> Energie-intensieve industrie realiseerde forse besparing in 2019

- Verouderde veiligheidsinformatiebladen moeten ten laatste op 31 december 2022 uit circulatie genomen worden (Verordening 2020/878).

>> REACH: Nieuwe veiligheidsinformatiebladen vanaf 1 januari


In werking vanaf december 2022


- CLP. De Europese Commissie wijzigt bijlage VI, deel 3, van reglement (EC) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. Als gevolg van nieuwe wetenschappelijke beoordelingen van bepaalde stoffen heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen waarden voor acute toxiciteitsschattingen (ATE’s) bepaald voor tiental stoffen. Het reglement treedt in werking op 17 mei 2021, maar zal van toepassing zijn vanaf 17 december 2022.

>> Nieuwe Europese lijst voor de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels