Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Wat komt eraan in de volgende VLAREM-treinen?

Nieuws - 12/01/2022
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


Studies voor beste praktijken en toegepast onderzoek naar milieu-impact leveren doorgaans nieuwe regelgeving op die door de welbekende “Vlarem-treinen” worden afgeleverd. De laatste trein die is aangekondigd is de ‘2019’. Wanneer zien we de resultaten van die studies in de wetgeving?
 

In het Vlaams Parlement vroeg Mieke Schauvliege aan de minister van Omgeving naar de omzetting van de studies en de planning ervan in de Vlarem-treinen.

Minister Demir gaf de lijst van afgeronde studies die nog moeten worden geïmplementeerd in VLAREM II, of waarvoor het potentieel voor implementatie in VLAREM II nog moet worden onderzocht. Ze vulde die lijst aan met studies die de basis vormen voor “best practices” die niet in de wetgeving moeten komen, zoals technische richtlijnen.

Het gaat om:
 • TWOL (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) uitklaren van VLAREM-knelpunten ‘Geluid’
 • TWOL “Opstellen van eenduidige meetvoorschriften met betrekking tot het bepalen van het specifiek geluid van windturbines” (2016) en TWOL “Opstellen van eenduidige meetvoorschriften met betrekking tot het bepalen van het oorspronkelijk omgevingsgeluid bij windturbines”
 • TWOL Brandveiligheid
 • BBT-studie voor de droogkuissector
 • BBT-studie voor verdeling van LNG
 • BBT-studie waterstoftankstations
 • BBT-studie voor inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen
 • BBT-studie voor huishoudelijke houtverwarming
 • Addendum BBT-studie mestverwerking m.b.t. nutriëntrecuperatie
 • Onderzoeksproject “Actualisering en vereenvoudiging codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders voor brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten”
 • Onderzoeksproject ontwikkeling van sectorale milieuvoorwaarden voor alternatieve koelmiddelen en technieken (finale draft)
Planning van omzetting van studies

In het Ondernemingsplan 2022 zal in functie van de capaciteit en de middelen binnen het Departement Omgeving een concrete planning en prioriteitstelling worden opgenomen voor de om te zetten studies, zo belooft de minister. Zij wijst erop dat een regelmatige actualisering van VLAREM aan nieuwe inzichten en innovatieve technieken op basis van BBT noodzakelijk is.

De laatste actualisering van de VLAREM II werd opgenomen in de VLAREM trein 2017, die definitief werd goedgekeurd op 3 mei 2019 en waarmee de volgende BBT-studies werden geïmplementeerd in VLAREM II:

 • BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector
 • BBT-studie voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid
 • BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie

Ook VLAREM III (bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV installaties) wordt regelmatig geactualiseerd op basis van de Europese BBT-conclusies. De laatste actualisering van VLAREM III betrof het toevoegen van een hoofdstuk 3.14 over afvalverbranding en had betrekking op de omzetting van de (Europese) BBT-conclusies voor afvalbehandeling. Dit besluit werd op 19 juni 2020 definitief goedgekeurd.

VLAREM-trein 2019

Momenteel is de lopende VLAREM-trein 2019 in een finale fase. De opmerkingen van de Raad van State worden verwerkt met het oog op een definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Dit wijzigingsbesluit heeft onder meer vertraging opgelopen door de uitdagingen over de plan-m.e.r.-plicht die het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten (als gevolg van het D’Oultremont-arrest).

Op dit moment wordt er concreet werk gemaakt van de implementatie van het onderzoeksproject “Actualisering en vereenvoudiging codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders voor brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen”, en de gedeeltelijke omzetting van de BBT-studie “Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen”. De implementatie van beide studies zal gebeuren door middel van een VLAREM-trein ‘brandstoffen en gevaarlijke stoffen’. In deze trein zullen ook bijkomende preventieve maatregelen rond particuliere opslaginstallaties voor vloeibare brandstoffen worden opgenomen.

Andere aanpassingen van VLAREM op komst

De volgende wijzigingsbesluiten van VLAREM zijn momenteel in opmaak:

 • VLAREM-trein 2019: kleinere wijzigingen, dringende aanpassingen, errata en quick wins
 • VLAREM-trein brandstoffen en gevaarlijke stoffen
 • ‘Grondwater-trein’: uitwerken van een aangepast regelgevend kader over grondwater
 • Besluit afstandsregels pluimvee en elektronische monitoring luchtwassers
 • Besluit geluidsnormen voor omlopen motorvaartuigen/voertuigen
 • Omzetting van de (Europese) BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie
 • Omzetting van de (Europese) BBT-conclusies voor afvalverbranding
 • Omzetting van de (Europese) BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen
 • VLAREM voorstellen afvalwater (inclusief PFAS)
 • VLAREM-wijzigingen ten gevolge van nieuwe inzichten in het kader van zwemwater
 • Wijzigingen aan titel II van het VLAREM in het kader van de uitvoering van de ‘Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming’ met regels voor de installatie, het onderhoud en de periodieke keuring van huishoudelijke houtverwarmingsinstallaties
 • Besluit omzetting Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad over de vaststelling van de bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten van omgevingslawaai
 • Besluit betreffende vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz

Bij de prioritering van de aanpassingen aan VLAREM wordt onder meer rekening gehouden met de verschillende transitieprioriteiten (zoals circulaire economie, energietransitie, klimaatmitigatie en -adaptatie…) en urgente maatschappelijke uitdagingen zoals bv. de PFOS/PFAS-problematiek en de maatregelen die voortvloeien uit de Blue Deal en de Green Deal.


Bron:  Schriftelijke vragen, Vlaams Parlement, nr. 115, Schauvliege, 21 oktober 2021

Extra informatie:
BBT-studies
- Niet-BBT-studies kunnen worden opgevraagd bij de afdeling GOP, of hier geraadpleegd worden