Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Projectoproep: preventie van psychosociale risico’s op het werk

Nieuws - 20/01/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) lanceert een oproep naar duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s. De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de mentale weerbaarheid van de bevolking. Bovendien waren er voor de pandemie ook al knipperlichten in onze maatschappij aanwezig, die duidden op de noodzaak om van werkgerelateerde stress- en burn-outpreventie een speerpunt te maken.
Plan van aanpak federale regering

In dit kader werd op de ministerraad van 25 maart 2021 een plan van aanpak goedgekeurd, dat uit drie fasen bestaat:

  • fase 1:  een sensibiliseringcampagne die focust op de opsporing van stress en burn-out en hierover informatie zal verspreiden
  • fase 2: het doorvoeren van een eerste pakket maatregelen rond preventie van psychosociale risico’s op het werk
  • fase 3: het uitrollen van het federaal plan 'Mentale Veerkracht op het Werk'; dit plan is van start gegaan in april 2021

Als onderdeel van dit federaal actieplan heeft de FOD WASO op 18 januari 2022 een oproep gelanceerd naar duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s die eigen kunnen zijn aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren in de context van Covid-19.

De projecten moeten vertrekken vanuit een collectieve sectorale bezorgdheid, en kunnen in tweede instantie geïmplementeerd worden op ondernemingsvlak, met telkens de nadruk op de specifieke psychosociale risico’s in de desbetreffende sector. De projectaanvraag moet een project over primaire preventie van psychosociale risico’s (PSR) in een sector voorstellen. Het is echter mogelijk dat de acties en maatregelen, naast primaire preventie, ook betrekking hebben op secundaire en tertiaire preventie. Dat betekent dat het project hoofdzakelijk gericht moet zijn op het uitschakelen van het gevaar (primaire preventie), maar dat ook het voorkomen van de schade (secundaire preventie) en/of het beperken ervan (tertiaire preventie) deel kunnen uitmaken van het project.

Er moet geageerd worden tegen de oorzaken van de psychosociale risico's, namelijk een of meerdere van de 5A’s:

  • de arbeidsorganisatie die in het bijzonder betrekking heeft op de processen, de communicatiemiddelen, herstructureringen, bedrijfscultuur en bedrijfsstructuur
  • de arbeidsvoorwaarden (loon, arbeidsduur, premies,..) die in het bijzonder betrekking hebben op het competentiemanagement, het talenmanagement en het loopbaanmanagement
  • de arbeidsinhoud die in het bijzonder betrekking heeft op de werklast, de autonomie en het contact met derden
  • de arbeidsomstandigheden, die in het bijzonder betrekking hebben op de fysieke, sociale en psychologische omstandigheden waarin gewerkt wordt en/of verband houden met veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • de interpersoonlijke relaties op het werk die betrekking hebben op de relaties met de leden van de hiërarchische lijn, de leiderschapsontwikkeling en de relatie tussen de werknemers
Aanvragen

Paritaire comités kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2022 een aanvraag indienen voor een subsidieproject in hun sector. De maximaal beschikbare subsidie bedraagt 150.000 euro per project. De acties voorzien in het project moeten ook innovatief zijn, ze mogen niet al eerder gerealiseerd zijn, en zijn uitgesloten van elke andere subsidie. Ook kunnen ze niet gefinancierd worden met preventie-eenheden.

Op 7 februari 2022 om 13 uur wordt de projectoproep nader toegelicht, met mogelijkheid tot Q&A. Om deel te nemen kan u een e-mail sturen naar sectorproject@werk.belgie.be   om een Teams-link te ontvangen. Meer informatie over de digitale voorstelling, de projectoproep en het aanvraagmodel vindt u hier

 

Bron:  FOD WASO Oproep naar sectorprojecten: Preventie van psychosociale risico’s op het werk