Een vraag? Een suggestie?

Ik wil een vraag stellen of een suggestie aangeven

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Laatste klimaatenquête: Belgen zien industrie en transport als belangrijkste factoren van de klimaatverandering

Nieuws - 13/05/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi presenteerde de resultaten van een nieuwe nationale klimaatenquête die afgelopen herfst (2021) is uitgevoerd bij 1.613 Belgen tussen 16 en 75 jaar.

 

“De Belgen plaatsen de bezorgdheid om het milieu op de eerste plaats en geven daarmee een duidelijk signaal,” zegt minister Khattabi. “Voor 80% onder hen is de ontregeling van ons klimaat een wereldwijde uitdaging waartegen dringend moet worden opgetreden. Precies omdat klimaatverandering geen grenzen kent, maak ik werk van het tot stand brengen van een Belgische positie die afgestemd is op de uitdagingen en van een sterk, geïntegreerd en transversaal beleid, zodat we de Europese doelstellingen kunnen halen die we onszelf hebben opgelegd. Daarbij dient te worden gezorgd voor een sociaal rechtvaardige transitie om niemand achterwege te laten.” 

Resultaten van de bevraging

De enquête geeft onder meer aan dat de Belgen meer inspanningen verwachten vanwege de industrie en het goederenvervoer, die volgens hen de grootste verantwoordelijkheid dragen in de klimaatverandering. De minister verwijst daarvoor naar het ‘fit for 55’-pakket van de Europese Commissie, dat nieuwe maatregelen specifiek aan die economische actoren zal opleggen. “Binnen de EU-Milieuraad is een consensus in de maak over de noodzaak om de uitstoot van broeikasgas onder meer door de industrie met 61% te verminderen tegen 2030 en tot nul te herleiden tegen 2050. Daarmee gepaard gaand is het evenwel ook noodzakelijk om onze industrie te beschermen tegen concurrentie van buiten de Europese Unie en in dat opzicht is CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) een doorslaggevend instrument.”

De antwoorden werden gegroepeerd rond enkele trefwoorden:

beeldvorming: met een score van 78% is klimaatverandering nog steeds de belangrijkste milieuproblematiek, en dat is consistent in de antwoorden over alle leeftijdsgroepen heen; ook de beeldvorming  van een globaal verschijnsel door de mens geïnduceerd dat dringend aangepakt moet worden, wordt in de bevraging algemeen bevestigd

kennis: de oorzaken zijn vrij goed gekend, vooral de menselijke activiteiten met een directe impact (transport, industrie, ontbossing…), maar de meer indirecte (verwarming, elektriciteitsverbruik en voeding) zijn beduidend minder goed gekend; de gevolgen van klimaatverandering zijn op zich goed gekend maar de geografische verspreiding ervan is dat veel minder; een meerderheid van de Belgen vindt zichzelf redelijk goed geïnformeerd, en ook de kennis over de financiële steun van de overheid voor investeringen in energiebesparende technieken is vrij goed; de Belg wenst hierover in de eerste plaats geïnformeerd te worden door onafhankelijke wetenschappers, de verschillende overheden en het onderwijs

verantwoordelijkheid: de rol van de gezinnen wordt nog steeds onderschat (slechts 29%); de meeste respondenten leggen de grootste verantwoordelijkheid eerder bij de industrie en het vrachtvervoer dan bij zichzelf en verwachten van die sectoren de grootste inspanningen

Uit de enquête: Belgen zien industrie en transport nog steeds als de belangrijkste verantwoordelijken voor de klimaatverandering, en de huishoudens als de kleinste factor.

gedrag: de Belg vertoont een vrij milieuvriendelijk gedrag op het vlak van zijn mobiliteit, huishouden, woning en aankopen, maar boekt daarin geen vooruitgang meer; de auto blijft het belangrijkste vervoermiddel; bij aankopen en investeringen (isolatie en woningverwarming) hecht de Belg wel vrij veel belang aan het energieverbruik; het gebruik van financiële overheidssteun voor investeringen in een aantal energiebesparende technieken blijft op het niveau van 2017; een minderheid van 35% toont zich zelf tevreden met de eigen initiatieven

beleid: 51% van de Belgische kiezers houden rekening met standpunten over klimaatverandering bij hun stemgedrag; zij vinden ook dat de Europese Unie (64%) en België (44%) een voortrekkersrol moeten spelen op het vlak van het klimaatbeleid; men verwacht van de Belgische overheid duidelijk maatregelen, acties en wetgevend werk, en 65% van de Belgen antwoordt dat de verschillende overheden in ons land meer moeten samenwerken op het vlak van klimaatbeleid - 55% wil dat er een wet komt die doelstellingen, kader en instrumenten voor het klimaatbeleid vastlegt en de helft van de respondenten vindt dat de bescherming van het klimaat in de Grondwet moet worden opgenomen

rol van de EU: 60% is van mening dat zowel Europa als België hun uitstoot tegen 2030 met 55% moeten terugschroeven en tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatweerbaar moeten worden; de inkomsten van het voorgestelde Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), dat vanaf 2026 ook voor gezinnen en kleine bedrijven van toepassing zou kunnen zijn, moeten op de eerste plaats naar de gezinnen terugvloeien (65%), maar ook naar klimaatweerbaarheid (adaptatie, 61%) en naar de uitbouw van het openbaar vervoer (59%) en van laad- en tankinfrastructuur voor elektrische voertuigen (53%).

energietransitie: in een koolstofneutrale maatschappij en economie moet de energieopwekking voor 100% afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen (54%), maar er wordt opnieuw een grotere rol toebedeeld aan kernenergie (32% voorstanders); bij de transitie zal er een samenwerking moeten zijn tussen de privésector en de overheid (61%) en moeten er ook initiatieven genomen worden voor klimaatadaptatie (59%)

U vindt alle resultaten en details op klimaat.be/enquete