Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

BBT voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater

Nieuws - 07/06/2022
-
Auteur(s): 
Guy Van den Broeke - senior consultant Arcadis Belgium nv


 Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met twee nieuwe BBT-studies die kaderen in de huidige PFAS-problematiek: een BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater/bemalingswater, en een BBT-studie ‘Opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht’. In dit artikel kijken we naar de BBT-studie afvalwater/bemalingswater, waarvan de eerste draft nog voor de zomer moet klaar zijn.

 

Deze sectoroverschrijdende BBT-studie focust de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater. De techniekevaluatie zal gebeuren op het vlak van performantie, beschikbaarheid op de markt en kostprijs, rekening houdend met aandachtspunten voor langeketen-PFAS en korteketen-PFAS.  

De spoed-BBT-studie ‘PFAS water’ is een sectoroverschrijdende, tijdelijke studie met als doel om vóór de zomer een eerste draft voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater af te ronden, met een inventaris/evaluatie van (combinaties van) bestaande technieken en van technieken in ontwikkeling op vlak van performantie, beschikbaarheid op de markt en kostprijs.

Definitie Beste Beschikbare Technieken (artikel 1.1.2 titel II van VLAREM)

Beste beschikbare technieken (BBT) is het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te vormen, is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen, of als dat niet mogelijk blijkt, algemeen te beperken.

a) Technieken: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld.

b) Beschikbare: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten die in aanmerking worden genomen, economisch en technisch haalbaar in de industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd, mits ze voor de exploitant onder redelijke voorwaarden toegankelijk zijn.

c) Beste: het meest doeltreffend om een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. Artikel 4.1.2.1 van titel II van VLAREM stelt dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen.

Scope en focus

Deze studie wil alle mogelijke technieken (labo/piloot/op markt beschikbaar) inventariseren en evalueren die toegepast of onderzocht worden in Vlaanderen of het buitenland (bv. scheidings-/concentratietechnologie zoals adsorptie, coagulatie, membraangebaseerde technieken en afbraak-/degradatietechnologie zoals geavanceerde oxidatietechnieken, geavanceerde reductietechnieken of biologische behandelingstechnieken). Dat omvat o.m. een techniekevaluatie (inclusief cross-media effecten bv. lucht, afvalwater, energie, afval). Wat ook bekeken wordt is het onderscheid bedrijfsafvalwater versus bemalingswater, langeketen-PFAS versus korteketen-PFAS (PFAS met 5 of minder koolstoffen), en eventuele andere contextuele informatie die mogelijk relevant is, zoals  korte versus lange bemalingen en te verwerken capaciteiten.

De focus in deze sectoroverschrijdende BBT-studie ligt op de formulering van bijzondere voorwaarden en doorvertaling naar vergunningen voor bedrijfsafvalwater en bemalingswater (maar relevante informatie kan ook gehaald worden uit technieken gebruikt in grondwater/bodemsanering).

Het definiëren of aanpassen van VLAREM-normen valt buiten de scope van deze studie. De milieu-impact wordt zo globaal mogelijk bekeken. De studie stopt bij verwijdering uit water. Hoe actief kool behandeld wordt ligt dus buiten de scope. Er loopt een aparte BBT-studie rond het opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor PFAS-emissies naar de lucht.

Aandachtspunten

Een BBT-selectie zal uitdagend zijn, aangezien nog veel technieken in onderzoeksfase zijn, en het anderzijds situatieafhankelijk is welke technieken ingezet moeten worden om de richtwaarde (momenteel 100 ng/liter) per stof, later 20 ng/liter) te kunnen halen.

Welke PFAS bekeken worden binnen de scope van de studie zal pas bepaald worden in de loop van de studie, in functie van de parameters die deel uitmaken van de grootste problematiek in Vlaanderen. Vergelijking van technieken kan enkel op basis van analyses, en dus enkel op basis van componenten die gemeten kunnen worden.

Het kan mogelijk zijn een goede praktijk zijn om een combinatie van technieken te gebruiken om een afvalwaterstroom met korte- en langeketen-PFAS te behandelen.

Bij de evaluatie van de technieken is situatiespecifieke informatie van belang (bv. de te verwerken capaciteit, invloed van de matrix, plaatsbeperkende en/of tijdbeperkende factoren en omzetting van het probleem naar andere milieucompartimenten zoals vb. afzetbaarheid van gevormd slib).

Planning

De timing van de studie bedraagt zes maanden. Een eerste draft wordt verwacht in juli 2022.

 

Bron:  BBT-Kenniscentrum VITO