Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Aangepaste normen voor preventie van brand en ontploffing in nieuwbouw vanaf juli 2022

Nieuws - 29/06/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing zijn voorschriften die niet specifiek aan de bestemming van een constructie gebonden zijn. Deze normen zijn dus van toepassing op alle gebouwen die onder het toepassingsgebied vallen, ongeacht hun bestemming. Vanaf 1 juli 2022 zijn aangepaste voorschriften van toepassing voor de brandveiligheid van stookplaatsen, parkeergebouwen, liften en gevels, en dit op het volledige grondgebied van het Rijk.
Minimale normen
Het KB brengt een aantal wijzigingen aan voor de regels die minimale eisen opleggen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen, om:
het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
Aangepaste normen voor nieuwbouw en uitbreiding
Het gaat om aanpassingen van veeleer technische aard voor de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen. Het nieuwe KB voorziet talrijke aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften verbeteren en verduidelijken, en terzelfdertijd wordt rekening gehouden met de evolutie naar energieneutrale en duurzame constructies, en nieuwe concepten in de bouwsector.
Voor de details verwijst het KB ook naar technische bijlagen, met bepalingen per thema. Hierna worden enkele thema’s extra belicht.
Voor de brandwerendheid van deuren zijn nieuwe testnormen van toepassing.
Voor de gevels richt de preventie zich op het vermijden en beperken van brandvoortplanting via de gevel. Voortaan is voor hoge gebouwen het gebruik van brandbare materialen zoveel mogelijk beperkt, en voor middelhoge gebouwen gelden bijkomende maatregelen voor buitengevelisolatiesystemen.
Voor de parkeerruimtes houden voertuigbranden in voornamelijk ondergrondse inrichtingen extra risico’s in, door meer kunststoffen in de voertuigen, de elektrische aandrijving van het voertuig en de innovaties in de bouw van de garages zelf. Het nieuwe KB voorziet daarom extra brandveiligheidsmaatregelen en strenge normen voor de betrouwbaarheid van de brandveiligheid gelet op de oppervlakte en/of diepte van de parking. Hoe lager gelegen en/of hoe groter, hoe meer maatregelen van toepassing zijn en des te strenger de normen.
De voorschriften voor brandveiligheid van stookplaatsen worden nu opgenomen in het koninklijk besluit van 7 juli 1994. Het KB voorziet daarvoor de nodige definities voor specifieke termen zoals stookafdeling, stooklokaal, brandstofopslagruimte en verbrandingsdebiet. Daarbij moet de technologische evolutie en de grote verscheidenheid aan verwarmingssystemen in aanmerking worden genomen. Voortaan houden de voorschriften dan ook rekening met het verbrandingsdebiet van het verbrandingstoestel in plaats van het nominaal vermogen, en met de brandlast van de brandstofopslagruimte en het soort van brandstof (gas, vloeibaar of vast).
Voor liften zijn er inmiddels diverse oplossingen voor het brandwerend afsluiten van liften en binnentrappen in middelhoge tot hoge gebouwen, zonder deze afzonderlijk te hoeven omsluiten. Met deze oplossingen houdt het nieuwe KB rekening.
In werking: 1 juli 2022

Bron:  20 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen,BS 23 juni 2022, bl. 52236.