Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Pilootprojecten omgevingshandhaving kunnen worden ingediend voor subsidie tot 1 oktober 2022

Nieuws - 22/07/2022
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Het Departement Omgeving lanceert een oproep voor ‘pilootprojecten omgevingshandhaving’. het gaat om initiatieven die de handhaving van de omgevingsvergunning voor specifieke prioriteiten moeten verbeteren.

 

Het Departement Omgeving wil gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen die een “actiegericht lokaal handhavingsbeleid” uitwerken. Gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die deelnemen worden gesubsidieerd van 20.000 tot maximaal 60.000 euro voor de handhaving van specifieke schendingen (op het vlak van milieu en/of ruimtelijke ordening) die aansluiten bij één van de drie gewestelijke handhavingsprioriteiten:

  • landbouwinrichtingen, AEA-stallen klasse 2 en luchtwassers (aanpak van de stikstofproblematiek)
  • naleving van vergunningsvoorwaarden m.b.t. heraanplantingen (van bomen) en de aanleg groenbuffers en groenschermen (instandhouding van de biodiversiteit)
  • bronbemalingen, (onvergunde) grondwaterwinningen, onvergunde verhardingen en het niet aanleggen van voorziene groendaken (aanpak van de droogteproblematiek)
Criteria
De projectvoorstellen worden beoordeeld op:
  • de aansluiting van het project op een van de drie handhavingsprioriteiten  (kwantitatieve) doelstellingen in het plan van aanpak, zoals welke controles worden uitgevoerd, welke inrichtingen of plaatsen worden gecontroleerd, welke vergunningen/meldingen/toelatingen worden gescreend met het oog op een controle, tijdsbestek, enzovoort.
  • een inschatting van het aantal controles op het terrein
  • de handhavingstrajecten die hier mogelijk aan worden gekoppeld (bv. opmaak proces-verbaal, opleggen bestuurlijke maatregel)
  • de inzet van de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband op een structurele versterking (middelen en mankracht) van haar organisatie voor handhaving op het terrein, voor het realiseren van de beoogde handhavingsprioriteiten
Hoe indienen?

Vlaamse gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een project indienen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden komen alleen in aanmerking als de gemeenten mee indienen.

Indienen van de projectbeschrijving en het financieel plan via het online formulier kan tot 1 oktober 2022.

 
Meer in senTRAL:
Bron: