Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Mentaal welzijn op het werk: subsidies voor zelfstandigen

Nieuws - 28/07/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 De federale ministerraad heeft op 20 juli 2022, op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten voor zelfstandigen die het mentaal welzijn op het werk helpen verbeteren.

 

De coronapandemie heeft een grote impact op het mentale welzijn van de bevolking. De gezondheidscrisis bracht heel wat plotselinge veranderingen in de arbeidsomstandigheden teweeg. Bepaalde werknemers bevonden zich ofwel in een situatie van gedwongen telewerk, ofwel op de frontlinie van de crisis (zoals gezondheidswerkers, voedselwerkers, politie, brandweerlieden...). In het geval van veel zelfstandigen zaten ze plots in een situatie waarin zij niet konden werken. Bovendien waren er reeds voor deze gezondheidscrisis al knipperlichten in onze maatschappij aanwezig die duidden op de noodzaak om van werkgerelateerde, psychosociale risicopreventie een speerpunt in het beleid te maken.

Federaal actieplan

Het huidige ontwerp-KB kadert in het federaal actieplan “Mentaal welzijn op het werk”. Het geeft uitvoering aan fase 2 van het federaal actieplan voor de preventie van psychosociale risico’s i.v.m. de activiteiten van zelfstandigen. In het kader van fase 2 heeft de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in december 2021 een oproep gelanceerd tot het indienen van projecten ter preventie van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen, en de potentiële schade die hiermee gepaard gaat (o.a. burn-out, stress…). De oproep was gericht aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, en beoogt subsidies toe te kennen aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten die focussen op primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s bij zelfstandigen.

Het ontwerp voorziet nu in de toekenning van een subsidie voor de volgende drie projecten, geselecteerd in 2022 en 2023:

1. Gezond ondernemen (Acerta sociaal verzekeringsfonds): met dit project wil men de zelfstandige sensibiliseren over de risico’s van langdurige stress, psychosociale belasting en financiële zorgen; na de sensibilisering kan de zelfstandige via een zelfdiagnose de eigen risicofactoren in kaart brengen en aansluitend hierop kan zij/hij deze risicofactoren gericht aanpakken via een e-learningplatform, actieve workshops en online advies.

2. Icarus (UCM National): de bedoeling van dit project is de Franstalige zelfstandigen uit te nodigen om zich via conferenties, workshops, tests, het delen van goede praktijken en gekalibreerde individuele ondersteuningssessies te wapenen tegen de psychosociale risico’s die hun job met zich meebrengt; het project beoogt verschillende tests en enquêtes af te nemen bij Franstalige zelfstandigen als premeting van hun bewustzijnsniveau en van de risicofactoren en symptomen die op hen van toepassing zijn.

3. Samen sterker ondernemen (Liantis sociaal verzekeringsfonds): dit project bouwt voort op de conclusies die Liantis trok uit het eerdere project “De veerkrachtige zelfstandige” en beoogt zelfstandige ondernemers proactief te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over mentale risico’s, op vier stressvolle sleutelmomenten in hun loopbaan – ook de meerwaarde van groepscoaching zal worden onderzocht en er zal een welzijnsbarometer worden ontwikkeld.

 

Bron:
 
Meer in senTRAL: