Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Elektrische wagens: veiligheidsmaatregelen voor laadinrichtingen

Nieuws - 18/08/2022
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Een koninklijk besluit van 10 juli 2022 voegt een nieuw hoofdstuk toe aan Boek 1 en wijzigt enkele delen van Boeken 1 en 3 die werden ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019.
Dat nieuwe besluit betreft vooral de elektrische installaties voor elektrische wagens.
Herstructurering van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties
Aanvankelijk heeft een koninklijk besluit van 8 september 2019 het Algemeen Reglement op de elektrische installaties geherstructureerd in 3 boeken:
boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning;
boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
Deze drie boeken bevatten de toepasbare veiligheidsmaatregelen.
De verschillende uitdagingen
De veiligheidsmaatregelen betreffende de elektrische installaties moeten worden aangepast om:
in te spelen op de klimatologische uitdagingen om de C02-uitstoot te verminderen;
in te spelen op de technologische evolutie van de elektrische installaties;
de voortdurende evolutie van de veiligheid van personen en goederen tegen de gevolgen van elektriciteit te verzekeren.
De bepalingen van boek 1 gelden voor de elektrische wagens. De toevoeging van een nieuw hoofdstuk dat de veiligheidsmaatregelen voor die wagens aanvult leidt tot allerlei wijzigingen in de terminologie.
Nieuw hoofdstuk 7.22 van boek 1
Dit nieuwe hoofdstuk is specifiek voor de elektrische wagens die voordien enkel onder de algemene bepalingen van boek 1 vielen.
Het toepassingsgebied van dit hoofdstuk beperkt zich tot:
de conductieve laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen waarvan de uitvoering of vervanging is aangevangen bij de inwerkingtreding van dit nieuwe hoofdstuk (dat wil zeggen vanaf 1 november 2022);
hun stroombanen bedoeld voor elektrische energieoverdracht en eventueel voor het terugleveren van elektrische energie afkomstig van batterijen en eindigend aan het verbindingspunt.
Voor situaties die niet binnen dat toepassingsgebied vallen, blijven de bepalingen van boek 1, met uitzondering van dit nieuwe hoofdstuk, van toepassing.
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
Ten minste één van de verschillende veiligheidsmaatregelen moet worden genomen.
Er moet worden gekozen tussen:
een passieve bescherming zonder automatische onderbreking van de voeding;
een actieve bescherming met automatische onderbreking van de voeding.
Bescherming tegen overstroom
Er moet een aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom worden geplaatst:
hetzij in de vaste stroomopwaartse elektrische installatie;
hetzij in de laadinrichting;
hetzij in een combinatie van beide.
Enkele bijkomende verplichtingen
De laadinrichting moet worden beschermd tegen de te verwachten uitwendige invloeden van de ruimte waarin de laadinrichting is geplaatst. Als de laadinrichting in open lucht wordt geïnstalleerd, moeten bijkomende beschermingsmaatregelen worden getroffen.
De laadinrichtingen ondergebracht in een gebouw moeten voorzien zijn van een elektrische noodonderbreking.
Het verbindingspunt wordt zo dicht als mogelijk bij de parkeerlaadplaats van het elektrisch voertuig geplaatst.
Een verbindingspunt mag slechts met één elektrisch voertuig tegelijkertijd worden verbonden.
Laadinrichting met mogelijke teruglevering van elektrische energie
In dat geval moeten verschillende voorschriften worden nageleefd, zoals de bescherming tegen elektrische schokken, tegen overstroom en de veiligheidsonderbreking.
Bovendien moet op de laadinrichting(en) en het (de) schakel- en verdeelbord(en) de volgende waarschuwing worden aangebracht: “opgelet: mogelijke teruglevering van elektrische energie in de installatie".
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, hetzij op 1 november 2022.
De minister van Werk en de minister van Energie zijn belast met de uitvoering van het besluit.

Bron:  10 juli 2022 - Koninklijk besluit tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie,BS, 16 augustus 2022