Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Machinerichtlijn wordt straks een verordening

Nieuws - 13/09/2022
-
Auteur(s): 
Adrien Grégoire


Op 26 juni zijn de lidstaten het eens geworden over een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement over het verordeningsvoorstel betreffende machineproducten. Dit voorstel omvat de omzetting van de Machinerichtlijn uit 2006 in een verordening.

 

De Machinerichtlijn is zowat de belangrijkste EU-regelgeving voor de harmonisering van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voor machines. Ze bevordert het vrije verkeer van machines binnen de interne markt en garandeert tegelijk een hoog beschermingsniveau voor werknemers en burgers in de EU.

De Machinerichtlijn is in principe bedoeld voor fabrikanten van machines en niet zozeer voor de gebruikers. In de praktijk gebeurt het echter frequent dat de gebruiker door de Machinerichtlijn zelf als fabrikant wordt beschouwd (al is hij daar zich niet altijd van bewust).

Wetgevingskader en toepassingsgebied

De omzetting van de richtlijn in een verordening heeft tot doel meer rechtszekerheid te bieden en de normen binnen de interne markt verder te harmoniseren. De tekst laat voldoende ruimte voor opkomende technologieën, zoals toekomstige toepassingen van artificiële intelligentie in de machinebouwsector.

Om de rechtszekerheid te waarborgen wordt het toepassingsgebied van de verordening verduidelijkt. Zo kiest de Raad er in zijn voorstel voor om kleine transportvoertuigen voor persoonlijk gebruik en lichte elektrische voertuigen zoals elektrische scooters en elektrische fietsen onder de toepassing van de verordening te brengen, omdat deze op grote schaal worden gebruikt en potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor gebruikers.

Wijziging van de lijst van machineproducten in bijlage I

De tekst van de Raad voorziet in een gewijzigde opzet van de lijst van machineproducten zoals opgenomen in bijlage I van het voorstel van de Commissie. Zo geldt voor de meeste producten een optionele zelfbeoordeling, en voor slechts enkele producten een verplichte beoordeling door een instantie.

De Commissie heeft echter de mogelijkheid om via gedelegeerde handelingen deze lijst verder bij te werken met producten die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd en een overeenstemmingsbeoordeling door een instantie vereisen. Dit moet een goed evenwicht waarborgen tussen een zo hoog mogelijke productveiligheid en het vermijden van onevenredig strenge eisen voor fabrikanten.

Technische specificaties bij ontbrekende of ontoereikende normen

In de tekst van de Raad staat dat de Commissie technische specificaties kan opstellen als er geen (toereikende) normen zijn vastgesteld. De Commissie mag dit echter slechts in laatste instantie en alleen in heel specifieke gevallen doen.

Digitale en papieren gebruiksaanwijzingen

Het voorstel van de Commissie probeert een juiste balans te vinden tussen digitale en papieren gebruiksaanwijzingen. Zo moeten consumenten tot 6 maanden na hun aankoop op simpel verzoek een gratis papieren gebruiksaanwijzing kunnen krijgen van de fabrikant.

Overige wijzigingen

Andere wijzigingen aan het Commissievoorstel zijn:

  • verduidelijking van de termen ‘machines’, ‘machineproducten’, ‘producten die onder deze verordening vallen’ en ‘ingrijpende wijziging’
  • verduidelijking van de verplichte overeenstemmingsbeoordeling door een derde partij voor bepaalde categorieën producten
  • ontkoppeling van de toekomstige verordening inzake artificiële intelligentie
  • afstemming op het nieuwe wetgevingskader (NLF) 
 

Meer in senTRAL:


Bron: