Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse milieuwetgeving in procedure (2 september 2022)

Nieuws - 05/09/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 2 september 2022. U vindt de  bijhorende documenten hier.

 
 

- Voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Na adviezen van de SERV, van de SARO, van de Minaraad, van de VVSG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, hecht de Vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. Het decreet wil een aantal 'quick wins' realiseren om tot een verbeterde handhaving te komen op het terrein. Het zorgt voor de optimalisatie of toevoeging van enkele handhavingsinstrumenten milieu en ruimtelijke ordening, wat een efficiëntere toepassing en ruimere handhavingsmogelijkheden mogelijk maakt. Daarbij worden de handhavingsregels milieu en ruimtelijke ordening op elkaar afgestemd. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

- Aanpak besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel ‘Erfgoed: educatie en sensibilisatie met het oog op energiezuinig erfgoed’

Bij de energetische renovatie van erfgoedgebouwen zijn de bouwtechnische en installatietechnische uitdagingen vaak groter dan bij doorsnee renovaties. Daarbij is al heel wat onderzoek gedaan naar verbeteringen van de bouwschil die combineerbaar zijn met behoud van erfgoedwaarden. De Vlaamse regering neemt nu kennis van de maatregel 'Erfgoed: educatie en sensibilisatie met het oog op energiezuinig erfgoed' en de twee deelmaatregelen 'Onderzoek naar CO2-arm verwarmen en koelen van woningen met erfgoedwaarde' en 'Ontwikkeling grafisch prototype erfgoedenergie-advies'. Ze keurt tegelijk de reservering goed van een totaalbudget van 160.000 euro voor Onroerend Erfgoed vanuit het Vlaamse Klimaatfonds. 

 
- Wijziging GAS-wetgeving: standpuntbepaling

De Vlaamse regering stemt in met het voorontwerp van wet tot wijzigingen van de wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties, van artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet. Het ontwerp beoogt een aanpassing van de (federale) GAS-wetgeving; meer bepaald een wijziging van procedure voor de administratieve sanctionering van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen evenals een wijziging van de wijze van vaststelling van overtredingen voor de verkeersborden C3 en F103. Bedoeling is de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in de dagdagelijkse praktijk op het terrein te vergemakkelijken.

 
- Intoxicatie in de scheepvaart: standpuntbepaling

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over de intoxicatie in de scheepvaart. Het ontwerp voorziet in een opheffing van de bestaande regelingen en in een meer geüniformeerde regelgeving voor de gevallen van intoxicatie aan boord van schepen en het aan intoxicatie gekoppelde verbod om een schip te besturen of actief dienst te doen voor een (eventueel verlengbare) duur van 3, 6 of 12 uur. Het gaat om Belgische zeeschepen en pleziervaartuigen, met uitzondering van deze in de Belgische binnenwateren en zeeschepen en pleziervaartuigen die opereren in Belgische maritieme zones, die vertrekken vanuit België naar Belgische maritieme zones of die vanuit maritieme zones aankomen in België.

 

- Vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren: standpuntbepaling

De Vlaamse regering stemt in met het gewijzigde koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn die zorgt voor een aanpassing aan de bijlagen bij de Europese overeenkomst over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). Het gaat om een tweejaarlijkse actualisatie.

 

- Vaststelling juridisch kader non-SOLAS schepen (SOLAS = International Convention for the Safety of Life at Sea)

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat het juridisch kader vaststelt voor non-SOLAS schepen. Het gaat om vaartuigen waarop het SOLAS-verdrag (Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee) niet van toepassing is, en waarvoor een regeling van specifieke vaarvergunningen wordt ingevoerd. Aan de toestemming worden een aantal voorwaarden verbonden om de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu te waarborgen. Daarnaast worden een aantal scheepvaartrechten die van toepassing zijn op conventionele schepen, verminderd voor wat betreft non-SOLAS schepen.

 

- Fluxysleiding Maasmechelen: wijziging ligging installaties voor vervoer van gas

De Vlaamse Waterweg nv is al jaren bezig met het verhogen van de bescherming van de bevolking tegen overstromingen in de Maasvallei. Ze wil een rivierverruiming/weerdverlaging realiseren langs de Gemeenschappelijke Maas, om de rivier meer ruimte te geven zodat bij een groot debiet (hoogwater) het waterpeil minder hard zou stijgen. Omdat er in dit gebied in het winterbed hogedrukgasleidingen liggen, moeten deze eerst verplaatst worden. De Vlaamse regering stelt daarom de noodzaak vast om een installatie voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen door leidingen van de nv Fluxys Belgium te verplaatsen. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zal een verzoek zenden aan de federale minister bevoegd voor het energiebeleid om een ministerieel besluit uit te vaardigen om de bedoelde leidingen en installaties gelegen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 39,5 te verplaatsen.

 
- Verplaatsen P.A.L.L. leiding Maasmechelen

De Vlaamse regering stelt de noodzaak vast om een installatie voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen in leidingen van de P.A.L.L. nv, gelegen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 36,3, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, te verplaatsen, om een verlaging van het winterbed van de Maas mogelijk te maken. De Vlaamse Waterweg nv wil een rivierverruiming/weerdverlaging realiseren langs de Gemeenschappelijke Maas, om de rivier meer ruimte te geven en de bevolking zo beter te beschermen tegen overstromingen. Omdat er in dit gebied in het winterbed hogedrukgasleidingen liggen, moeten deze eerst verplaatst worden. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zal een verzoek zenden aan de federale minister bevoegd voor het energiebeleid om een ministerieel besluit uit te vaardigen om de bedoelde leidingen en installaties te verplaatsen.

 
- Stad Tienen: overdracht gewestweg

De Vlaamse regering beslist de gewestweg N221, tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200, op het grondgebied van de stad Tienen, over te dragen aan de stad Tienen. De gewestweg heeft een louter plaatselijke functie en mag dus ingedeeld worden bij de gemeentewegen. Het over te dragen wegvak zal door de stad Tienen in goede staat gebracht worden. Het Vlaamse Gewest verleent hiervoor een investeringssubsidie, die geraamd wordt op 545.000 euro.

 

- Modaliteiten organisatie openbaar personenvervoer over water

Na adviezen van de MORA en van de Raad van State bepaalt de Vlaamse regering definitief de modaliteiten voor het organiseren van het openbaar personenvervoer over water, zoals vervat in het decreet Basisbereikbaarheid.

 

- Aanwijzing bevoegde personeelsleden De Vlaamse Waterweg nv voor beslissingen bestuurlijke vervolging en opleggen bestuurlijke sancties

Na advies van de Raad van State wijst de Vlaamse regering definitief de personeelsleden van De Vlaamse Waterweg nv aan die bevoegd zijn om beslissingen te nemen over de bestuurlijke vervolging en om bestuurlijke sancties op te leggen. Op deze manier kan de bestuurlijke handhaving, binnen het territorium van De Vlaamse Waterweg nv, ook operationeel in werking treden.

 

Bron: