Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse milieuwetgeving in procedure (9 september 2022)

Nieuws - 12/09/2022
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 9 september 2022. U vindt de  bijhorende documenten hier.

 

- Beleidskader langdurige blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

De Vlaamse regering beslist versneld werk te maken van een regeling voor acute en chronische blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen gekoppeld aan monitoring en handhaving. Daarin zit vervat de opname van een immissienorm voor acute blootstelling aan magnetische velden in Vlaamse wetgeving (VLAREM) en de ontwikkeling van een kader voor langdurige blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen dat bij projecten waar nieuwe hoogspanningslijnen geplaatst worden of bestaande trajecten aangepast worden, zal worden gebruikt. Bedoeling is beide maatregelen een eerste keer principieel goed te keuren in september 2022. Het departement Omgeving zal een performant handhavingsluik en monitoringssysteem uitwerken en de oprichting van een sectorfonds onderzoeken. Dit fonds omvat financiële bijdrages van bedrijven die medeverantwoordelijk zijn voor de blootstelling aan Extreme Lage Frequentie (ELF) magnetische velden. Vanuit dit fonds kan o.a. de monitoring van ELF magnetische velden nabij hoogspanningslijnen gefinancierd worden.

 
- Verzameldecreet energie

Na adviezen van de SERV, van de Minaraad, van de VREG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) hecht de Vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Energiedecreet wijzigt. De wijzigingen omvatten onder andere: definities van ‘tussenpersonen bij de levering van thermische energie’ en ‘eindgebruikers van thermische energie’, een nieuwe forfaitaire vergoedingsplicht voor de netbeheerder bij laattijdige plaatsing van een digitale meter, een uitbreiding en verduidelijking van het toepassingsgebied van (niet-)gereserveerde technische flexibiliteit, een aantal bijkomende wijzigingen voor leveranciers in moeilijkheden, e.a. ... Het regelt ook dat de inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds mogen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor de implementatie van het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

- Proefproject goederenvervoer per fiets met brede fietsaanhangwagens breder dan 1 meter

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat het kader uitwerkt voor een pilootproject voor goederenvervoer per fiets met fietsaanhangwagens breder dan 1 meter. Het proefproject wil de kleinschalige combimodale belevering van de (voor-)steden faciliteren en kent een duurtijd van twee jaar, gevolgd door een evaluatie. Het werkt met vergunningen in plaats van louter melding/kennisgeving. Deze vergunningen worden centraal aangevraagd binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waarbij er plaats is voor adviesverlening van de wegbeheerders.

 
- Controle tachograaf: omzetting Europese regelgeving

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed over wegcontroles en controles ter plaatse bij ondernemingen van alle verkeerscategorieën, rond de sociale voorschriften voor het wegvervoer. Het besluit voorziet een regelgevend kader voor de uitvoering van wegcontroles en controles ter plaatse bij ondernemingen en zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn hierover. 

Bron: