Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse milieuwetgeving in procedure (28 oktober 2022)

Nieuws - 31/10/2022
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 28 oktober 2022. U vindt de  bijhorende documenten hier.

 

- Voorontwerp van decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten. Het bevat de decretale verankering van de subsidiëring van lokale energie- en klimaatacties van de Vlaamse steden en gemeenten. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de VVSG en daarna van de Raad van State.

 

- Startnota geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herinrichting Complex E40 Drongen’

De Vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan de startnota van het geïntegreerd planningsproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herinrichting Complex E40 Drongen’. Aan de basis van het voorliggende plan ligt de vaststelling dat het bestaande op- en afrittencomplex van de autosnelweg E40 (A10) met de N466 in Drongen-Baarle niet meer voldoet aan de huidige normen, en dit zowel op vlak van afwikkelingskwaliteit, van verkeersveiligheid als van knooptypologie. Overeenkomstig de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet de kans op files op het hoofdwegennet vermeden worden. Om deze doelstelling te bereiken moet het verouderde op- en afrittencomplex op een andere manier ingericht worden. Behalve de problematiek van het op- en afrittencomplex zelf wordt nu ook de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I meegenomen in het planningsproces. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal over deze startnota de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en consulteren. Dezelfde minister zal zo snel mogelijk een startnota voor het GRUP ‘Booiebos’ aan de Vlaamse regering voorleggen.

 

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen

De vandaag geldende regels rond reclame en publiciteit zijn op verschillende vlakken verouderd en houden onvoldoende rekening met evoluties in de wijze waarop publiciteit gevoerd wordt. De Vlaamse regering stelt daarom principieel een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen vast, ter vervanging van verouderde en complexe regelgeving uit de jaren 1930 en 1950. Deze publiciteitsverordening voorziet in een eenvoudige en uniforme regeling rond publiciteitsinrichtingen, rekening houdend met moderne vormen van publiciteit en met aspecten van verkeersveiligheid. Over deze verordening wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd. Daarnaast wordt het voor advies voorgelegd aan de SARO en aan de MORA. Er wordt ook nog een overlegvergadering belegd met de gemandateerde vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. De bevoegde minister onderneemt de nodige stappen ter vervulling van de verplichtingen in het kader van de plan-MER-richtlijn. De goedkeuringsprocedure rond de gewestelijke verordening publiciteitsinrichtingen, gestart op 5 mei 2017, wordt stopgezet.

 

- Wijziging uitvoeringsbesluit decreet omgevingsvergunning

De Vlaamse regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning. Het gaat om een bijsturing van de regelgeving na de evaluatie van het omgevingsvergunningendecreet. Zo wordt onder andere de volledige inzage in de dossiers voor de burger tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepsperiode geregeld, en wordt de inhoud van bezwaren openbaar gemaakt voor aanvrager, adviesinstanties en overheid. Er zal ook gewerkt worden met structurele beslissingsinhoud, om ervoor te zorgen dat de aanvragen volledig zijn en er een vergunning komt voor alle vergunningsplichtige handelingen, naast een aantal andere actualisaties en technische aanpassingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de SARO en de Minaraad.

 

- Visienota 'Flexibiliteitsplan 2025': flexibiliteit op elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet verder stimuleren en faciliteren

Een verdere groei van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie en elektrificatie van warmte en transport zijn belangrijke maatregelen die nodig zijn om een verdere reductie van de CO2-uitstoot te realiseren en minder energie-afhankelijk te worden. Om tegemoet te komen aan die groei zullen er enerzijds meer investeringen nodig zijn in het elektriciteitsnet en zal er anderzijds ook nood zijn aan meer flexibiliteit. In dit kader stemt de Vlaamse regering in met de acties in de visienota 'Flexibiliteitsplan 2025'. Het plan stelt flankerende acties voor om het aanbod en gebruik van flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit verder te stimuleren en te faciliteren. Flexibiliteit betekent het aanpassen van het verbruiks-, opslag- of productiepatroon met als doel in te spelen op de systeemnoden en hierbij de systeemkost te verlagen. Het kan hierbij gaan over het verschuiven van elektriciteitsverbruik of -productie in de tijd of het tijdelijk verlagen of verhogen van elektriciteitsverbruik of -productie. Flexibiliteit zal nodig zijn om vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen en om congesties op het net te voorkomen. Daarnaast kan flexibiliteit ook een bijdrage leveren om de systeemkost te verlagen en dus om de energiefactuur betaalbaar te houden voor gezinnen en competitief voor ondernemingen. De Vlaamse regering duidt ook de verantwoordelijken aan voor de uitvoering van de concrete en evalueerbare maatregelen van het Flexibiliteitsplan 2025. De Vlaamse minister bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme zal zorgen voor de verdere uitwerking van de acties. Alle ministers zullen de maatregelen uitvoeren waarvoor de entiteiten onder hun bevoegdheid verantwoordelijk zijn.

 
- Verzameldecreet energie

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat het Energiedecreet wijzigt. De wijzigingen omvatten onder andere: definities van ‘tussenpersonen bij de levering van thermische energie’ en ‘eindgebruikers van thermische energie’, een nieuwe forfaitaire vergoedingsplicht voor de netbeheerder bij laattijdige plaatsing van een digitale meter, een uitbreiding en verduidelijking van het toepassingsgebied van (niet-)gereserveerde technische flexibiliteit, een aantal bijkomende wijzigingen voor leveranciers in moeilijkheden, e.a. Het regelt ook dat de inkomsten van het Vlaams Klimaatfonds mogen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor de implementatie van het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

- Omzetting Europese Richtlijn vermindering effecten bepaalde kunststofproducten op het milieu: wijzigingsbesluit

De Vlaamse regering wijzigt principieel het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9) en andere milieubesluiten om de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels om te zetten in Vlaamse regelgeving. Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor vistuig en een uitbreiding van de regelgeving voor herbruikbare recipiënten op evenementen om een verdere daling in het gebruik van eenmalige plastic bekers te realiseren. Verder bevat het besluit bepalingen rond een diftarisering voor bedrijfsafvalstoffen; de procedure voor de aanvraag van en de controle op grondstofverklaringen, een aangepast normenkader voor bouwstof; einde-afvalcriteria voor de inzet van opgewerkte afvalolie en opgewerkte brandstofresten voor de productie van scheepsbrandstof; stimuleren van kunststof recyclaten; en digitalisering van afvaltransportdocumenten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 
- Sectorale normen windturbines: wijzigingsbesluit

De Vlaamse regering wijzigt principieel haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM), wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Sectorale milieuvoorwaarden beogen het voorkomen en beperken van onaanvaardbare hinder en risico’s die de betrokken inrichtingen en activiteiten kunnen veroorzaken. Ze beogen ook het ongedaan maken van de eventuele schade die de exploitatie van de inrichting of activiteit heeft toegebracht aan het milieu. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de SERV, de Minaraad en de SALV.

 
- Sitebesluit ‘PFAS 3M - Zwijndrecht’

De omgeving van de 3M-fabrieksterreinen in Zwijndrecht is door emissies vanuit de 3M-fabriek verontreinigd met PFAS-componenten met een verregaande impact op gezondheids- en milieurisico’s (bodem, water, lucht, natuur), economische activiteiten (landbouw) en maatschappelijk relevante projecten in de omgeving (Oosterweelproject), en de leefomgeving van de bewoners. Om een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek mogelijk te maken, gaat de Vlaamse regering principieel over tot vaststelling van de site 'PFAS- 3M Zwijndrecht'. De site omvat de gronden gelegen binnen een perimeter van 5 km rond de 3M-terreinen. De sitevaststelling voorziet onder meer de verplichting voor de saneringsplichtige 3M Belgium bv om volledig herstel en voorzorgsmaatregelen uit te voeren, en een regeling voor de afstemming van de bodemsanering en grondverzet voor groot grondverzet (vanaf 250 m³) en de vergoeding van kosten voor klein grondverzet (onder 250 m³) op gronden binnen de site. Daarnaast zijn er ook timings opgenomen om verdere gefaseerde bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten in de site uit te voeren. De Vlaamse regering zal de uitvoering van het besluit, de resultaten van de bodemonderzoeken, de humane biomonitoringstudies en andere onderzoeken, en de voortgang van bodemsaneringswerken, permanent evalueren, en zo nodig bijkomende maatregelen nemen. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad.

 
- Saneringsverbond actoren – site 3M Zwijndrecht

De omgeving van de 3M Belgium fabrieksterreinen in Zwijndrecht is verontreinigd met PFAS-componenten met een verregaande impact in de omgeving op verschillende vlakken. Op 6 juli 2022 is de Saneringsovereenkomst gesloten tussen de Vlaamse regering en 3M. Deze overeenkomst bood geen passende beleidsoplossing voor de sanering van de verontreinigde zone en het verder zetten van de Oosterweelwerken. Daarom ging de Vlaamse regering in gesprek met verschillende actoren op het terrein, om tot een gedragen saneringsaanpak te komen. In dit kader gaat de Vlaamse regering nu akkoord met het 'Saneringsverbond actoren - 3M Zwijndrecht'. Gezondheidsonderzoek, natuurherstel en een beter milieubeleid zijn de basispijlers van het saneringsverbond, naast de grondwerken van Lantis. Met het saneringsverbond wordt het kader uitgetekend voor de dialoog die de verschillende overheden, milieu- en burgerbewegingen en Lantis de komende jaren verder zullen voeren. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal de overeenkomst ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering van het Saneringsverbond.

 
 
Bron: