Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Potentiële blootstelling van werknemers aan gevaarlijke atmosferen bij vrachtcontainers

Nieuws - 03/11/2022
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


 Arbeiders in havens en distributiecentra openen en betreden routinematig vrachtcontainers. Hierbij kunnen ze worden blootgesteld aan gevaarlijk lage zuurstofniveaus of aan gevaarlijke stoffen in de lucht, zo blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van de Britse veiligheidsorganisatie HSE.


Vlaanderen heeft vier zeehavens. De Vlaamse havens waren in 2019 samen goed voor een goederenoverslag van 318 miljoen ton. Arbeiders in havens en distributiecentra openen en betreden routinematig vrachtcontainers: deze hebben beperkte of geen ventilatie tijdens het transport, en er kunnen zich binnenin gevaarlijke atmosferen ophopen, afhankelijk van de inhoud, de staat en de transportduur. Sommige gevaarlijke atmosferen kunnen werknemers schade berokkenen als ze worden ingeademd. Ze kunnen bijvoorbeeld giftige stoffen bevatten zoals ontsmettingsmiddelen en koolmonoxide, of een gevaarlijk laag zuurstofgehalte hebben. Mogelijke schade omvat verstikking en een slechte gezondheid.

 
(foto:Unsplash - Fejuz)
Onderzoek in literatuur…

De ‘Health and Safety Executive’ (HSE) van het Verenigd Koninkrijk heeft een uitgebreid onderzoek naar deze risico’s opgezet. Dit omvatte een overzicht van wetenschappelijke literatuur en observaties en metingen die in 2017 tot 2019 zijn gedaan op vrijwilligerslocaties (zes havens en twee distributiecentra). Het onderzoeksrapport van 82 bladzijden is nu verschenen.

De literatuur van 2000 tot 2015 bevatte meldingen van gezondheidsincidenten buiten het VK. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal gezondheidsincidenten zijn gerapporteerd die samenhangen met het betreden van containers en dat er al een aantal jaren zorgen zijn over de atmosfeer in containers. Verschillende publicaties bespraken giftige ontsmettingsmiddelen (methylbromide, formaldehyde en fosfine) en andere gevaarlijke stoffen die in containers worden aangetroffen in niveaus boven de verschillende wereldwijde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

… en in het veld

Bij de locatiebezoeken werd een breed scala aan stoffen in de lucht gemeten, waaronder ontsmettingsmiddelen en/of verlaagde zuurstofniveaus in vrachtcontainers. De leidinggevenden en arbeiders waren zich bewust van het risico bij het openen van containers en er werd training gegeven voor arbeiders. Werknemers (die zich buiten de containers bevinden) worden in alle bezochte havens routinematig getest op verschillende gasvormige stoffen in de containers vooraleer ze binnengaan. De buitenruimtes waren onderhevig aan een goede natuurlijke ventilatie door algemene luchtbewegingen. Een aantal containers had ventilatieopeningen die hoog in de containerwanden zaten, maar sommige waren bedekt met tape. De verantwoordelijken testten de zuurstofniveaus in containers niet in alle havens, en er waren gevallen waarin de arbeiders fouten maakten bij de zuurstofmetingen. Waar de zuurstofniveaus niet werden getest was er wel een procedurele controle, waarbij de deuren voor binnenkomst enige tijd openstonden. Er waren geen begassingslabels op de containers die aangaven of de container al dan niet begast was. Het ontbreken van die labels ondersteunt sterk de noodzaak van risicobeoordelingen om het potentieel voor een giftige atmosfeer in elke container op te nemen. Op sommige locaties werden riemen gebruikt om het openen van de deur te beperken. Dit verhinderde ook dat werknemers de container onmiddellijk konden betreden.

In de twee bezochte distributiecentra waren er geen adequate veiligheidsprocedures aanwezig of gastests voor het openen en betreden van vrachtcontainers. De risico's in deze setting zijn identiek aan die in havens, evenals de wettelijke plichten om een passende en voldoende risicobeoordeling uit te voeren. Hier werd een algemeen gebrek vastgesteld aan bewustzijn van het risico bij het betreden van vrachtcontainers.

Nog onvoldoende risicobewustzijn

Metingen van de atmosfeer in vrachtcontainers op de vrijwilligerslocaties vonden een breed scala aan giftige stoffen en lage zuurstofniveaus. Er bestaat dus een reële kans op blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen of verstikking bij het onderzoeken of lossen van een container wanneer er geen effectieve controlemaatregelen zijn getroffen. Vooral in distributiecentra blijkt er nog werk aan de winkel. HSE heeft inmiddels richtlijnen gepubliceerd en een “Approved Code of Practice” voor het betreden van besloten ruimtes, die werkgevers hierbij kunnen helpen.

 

Meer in senTRAL:

Bron: