Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse milieuwetgeving in procedure (10 november 2022)

Nieuws - 10/11/2022
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 10 november 2022. U vindt de  bijhorende documenten hier.

 

- Samenwerkingsakkoord verdeling klimaat- en energiedoelstellingen

Op 14 september 2022 sloten de ministers, bevoegd voor klimaat en energie, van de verschillende Belgische overheden, een princiepsakkoord over de verdeling van door België te leveren klimaat- en energie-inspanningen voor de periode 2021-2030 en over de verdeling van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2021 en 2022. Het princiepsakkoord vormt een eerste deelakkoord met het oog op een globale verdeling van de aan België opgelegde energie- en klimaatinspanningen voor de periode 2021-2030 en kadert in de voorbereiding van de actualisering van het Belgische energie- en klimaatplan 2021-2030. Dit princiepsakkoord moet geformaliseerd worden onder de vorm van een samenwerkingsakkoord, dat aan de parlementen wordt voorgelegd. Daarom hecht de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord en de bijbehorende memorie van toelichting wordt samen met een nota geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het Overlegcomité. Na goedkeuring op het Overlegcomité volgt de ondertekening door alle betrokkenen.

 

- Vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’

De Vlaamse regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Regionaalstedelijk gebied Mechelen’. Het geïntegreerde planningsproces heeft als doelstelling het realiseren van een stedelijk gebiedsbeleid, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor bedrijvigheid, wonen en andere stedelijke functies. Tegelijk wordt ook sterk ingezet op de versterking van het groenblauwe netwerk door het creëren en uitbreiden van stads(rand)bossen en het behouden en verder versterken van groene ruimtes in de geplande nieuwe ontwikkelingen. Ook duurzame mobiliteit vormt een belangrijk aandachtspunt in dit plan. Over dit GRUP wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

- Termijnverlenging overeenkomsten Tersana vzw voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering

De Vlaamse regering heeft op 21 december 2018 de vzw Tersana erkend als bodemsaneringsorganisatie voor de activiteit ‘garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven die constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en hun aanhangwagens’. In maart 2019 stelde ze de termijn vast waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moet gesloten worden: vanaf 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022. Een einddatum voor het afsluiten van deze overeenkomsten moest potentiële toetreders stimuleren om effectief een overeenkomst tot overdracht van de saneringsplicht af te sluiten. Nu stelt de Vlaamse regering principieel een nieuwe termijn van twee jaar vast waarin de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moeten worden gesloten. Het invoeren van een nieuwe aanmeldingsperiode van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025 zal leiden tot een beduidend aantal bijkomende aanmeldingen. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

- Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 Vlaamse energie-intensieve ondernemingen

De speerpunt van het energiebeleid voor de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen zijn de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten, die ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand zijn en blijven op gebied van energie-efficiëntie. Na adviezen van de SERV en van de Minaraad keurt de Vlaamse regering nu definitief de teksten goed voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven, waarbij VER-bedrijven vallen onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten). Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema.

 

- Verzameldecreet MOW III: diverse bepalingen gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

Na advies van de MORA en na overleg met de federale overheid en het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hecht de Vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

- Verlenging openbaredienstverplichting voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

Door de uitgestelde uitrol van het vervoer op maat is het nodig een overbruggingsperiode te voorzien voor de openbaredienstverplichting voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. De Vlaamse regering beslist daarom principieel de openbaredienstverplichting voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit te verlengen tot en met 31 december 2024. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

- Plan Vlaamse Veerkracht: Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds voor energetische renovatie gebouwen publieke sector

Om de doelstelling van het Relanceplan van de Vlaamse regering te halen, had het Vlaams Energiebedrijf (VEB) de taak om mee invulling te geven aan de transitie naar meer duurzaamheid: het koolstofarmer maken van onze economie en samenleving. Er werd een grootschalig programma gestart om de duurzame renovatie van gebouwen in de publieke sector te versnellen, waarbij de middelen afkomstig waren uit de Relanceprovisie Vlaamse Veerkracht ‘Relance Budget 11’. De ontvankelijke aanvragen binnen het grootschalig programma overschrijden echter het voorziene budget van 20 miljoen euro. Om verder de focus te blijven leggen op het versnellen van duurzame renovatie van gebouwen in de publieke sector voor de reeds ontvankelijk verklaarde aanvragen, hecht de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de voorgestelde cofinanciering van het Vlaams Energiebedrijf voor een totaalbudget van 4 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

 

- Plan Vlaamse Veerkracht: Bijstellen relancemiddelen MOW

De Vlaamse regering beslist op basis van de uitvoering 2021 en 2022 en rekening houdende met recente gebeurtenissen, waaronder prijsstijgingen van sommige investeringen, de indeling van de relancemiddelen die worden voorzien binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bij te stellen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

 

- Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning steun voor infrastructuur Power to Methanol Antwerpen

In het kader van de uitrol Waterstofvisie kent de Vlaamse regering 11,29 miljoen euro steun toe aan Power to Methanol Antwerpen (PtMA) voor strategische ecologie-investeringen. PtMA, een gezamenlijk initiatief van Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp-Bruges en PMV, werd op 30 april 2020 opgericht met als doelstelling het faciliteren van de transitie naar duurzame brand- en grondstoffen. De doelstelling van PtMA is in de industriële omgeving van de Antwerpse haven een installatie in te richten om te onderzoeken of de flexibele productie van hernieuwbare methanol, op basis van waterstof (uit variabele hernieuwbare elektriciteit) enerzijds en afgevangen CO2 anderzijds, technologisch haalbaar is en dit op een schaal van 8.000 ton/jaar binnen een industriële context. Groene waterstof wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energie. Deze zal samen met afgevangen CO2 gebruikt worden voor de productie van groene methanol. Dit resulteert in een totale CO2-reductie van 16.774 ton CO2-eq per jaar.

 

- Plan Vlaamse Veerkracht: Steun aan projecten binnen de oproep Living Labs Circulaire Economie

De Vlaamse regering voorziet in het plan Vlaamse Veerkracht 15 miljoen euro die door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan worden ingezet om de circulaire maakindustrie te ondersteunen, en 10 miljoen euro om circulair bouwen te ondersteunen. Begin 2022 werd een oproep Living Labs Circulaire Economie - Circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd door VLAIO. Binnen deze oproep werd ingezet op het initiëren van transformaties binnen een waardeketen of een ecosysteem. Het is gericht op partnerschappen die gezamenlijk een uitdaging of knelpunt met betrekking tot de omslag naar een circulaire economie op niveau van een waardeketen of ecosysteem aanpakken. In dit kader kent de Vlaamse regering nu 11 miljoen euro toe aan 13 projecten Living Labs circulaire maakindustrie, en 7,3 miljoen euro aan 9 projecten Living Labs circulair bouwen. De resterende relancemiddelen worden ingezet voor de positief geëvalueerde aanvragen kmo-groeisubsidie. Het saldo zal vervolgens aangewend worden voor de lancering van een overheidsopdracht voor de aanstelling van een extern bureau dat mee zal instaan voor de uitbouw van een lerend netwerk voor minstens de gesteunde projecten binnen de oproepen Living Labs Circulaire economie en de Gerichte Oproep Circulaire Maakindustrie: Levensduurverlenging; en individuele begeleiding van gesteunde projecten.

 

- Administrateur-generaal Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): einde mandaat en vacantverklaring

Het mandaat van Luc Peeters als administrateur-generaal bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) eindigt op 10 februari 2023, en wordt op zijn vraag niet verlengd. Hij wordt in onderling overleg herplaatst naar een passende functie van de terugvalgraad bij het VEKA. De Vlaamse regering verklaart de functie van administrateur-generaal bij het VEKA vacant met ingang van 11 februari 2023 en keurt de functiebeschrijving en de selectieprocedure hiervoor goed. Ze duidt ook het extern selectiebureau aan dat bij deze werving zal optreden.

 

- Voordracht vertegenwoordiger Vlaams Gewest in de Raad van Bestuur van de NMBS en in de Raad van Bestuur van Infrabel

De Vlaamse regering beslist Marc Descheemaeker voor te dragen als vertegenwoordiger namens het Vlaams Gewest in de Raad van Bestuur van de NMBS; en Bart Van Camp als vertegenwoordiger namens het Vlaams Gewest in de Raad van Bestuur van Infrabel.

 
 
Bron: