Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse milieuwetgeving in procedure (20 januari 2023)

Nieuws - 20/01/2023
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van  20 januari 2023. U vindt de  bijhorende documenten hier.

 

- Omzetting Europese drinkwaterrichtlijn

Na het advies van de Raad van State hecht de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie. Met dit besluit wordt de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn omgezet die de focus legt op risicobeheer van bron tot kraan, op een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, op de promotie van kraanwater en op een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading. Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging.

 

- Wijziging uitvoeringsbesluit bij decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid

Na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid, kortweg het Milieuhandhavingsbesluit. Het gaat onder andere om het toekennen van bepaalde toezichtsbevoegdheden, het verbeteren van de informatiedoorstroming over vastgestelde schendingen, het uitbreiden van het toepassingsgebied bij milieumisdrijven van de mogelijkheid om bij de start van een bestuurlijke beboetingsprocedure eerst een voorstel tot betaling van een geldsom aan de overtreder voor te leggen, en enkele wijzigingen aan de bijlagen van het Milieuhandhavingsbesluit over de gedepenaliseerde 'milieu-inbreuken'.

 

- Samenwerkingsakkoord lastenverdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het samenwerkingsakkoord behandelt de verdeling tussen de Gewesten en de Federale Staat van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor 2021 en 2022 en van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020. Daarnaast behandelt het de internationale afspraken over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden na 2020 en legt het de minimaal verplichte bijdrage vast vanaf 2021 van de Gewesten en de Federale Staat aan het Belgische referentieaandeel van 13% aan energie uit hernieuwbare bronnen, conform richtlijn 2018/2001. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

 
- GRUP Leidingstraat Antwerpen – Albertkanaal – Ruhr

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse regering de startnota goed voor het geïntegreerd planproces GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'. De leidingstraat moet de transitie naar klimaatbestendigheid van de bedrijvenclusters in de haven van Antwerpen en het Economisch Netwerk Albertkanaal versterken en versnellen. Die transitie vereist het transport van onder meer CO2, waterstof en verschillende energiedragers, en zal geruime tijd in beslag nemen. De participatieronde zorgde voor veel reacties. De Vlaamse regering beslist daarom om het lopende planproces stop te zetten. Enkel aan de hand van een duidelijk engagement vanuit de industriële partners (minstens industrie, Antwerpse haven en Fluxys), in de vorm van een convenant (letter of intent) waarin zij formeel hun intenties, timing, beheer en financiële tussenkomst voor het gebruik van de leidingstraat en voor een flankerend beleid concretiseren, kan een nieuwe procedure opgestart worden. De Vlaamse overheid zal aan de hand van deze 'letter of intent' een kader en overeenkomst uitwerken met de industriële partners voor de financiering. In functie van de opmaak van een nieuwe startnota wordt een brede informatie-, en overlegronde opgestart, die pas kan goedgekeurd worden voor zover een ‘letter of intent’ afgesloten is. Om de informatieverschaffing en participatie te ondersteunen wordt een volwaardige website uitgebouwd voor de communicatie over de startnota naar alle betrokkenen.

 

- Voorlopige vaststelling GRUP 'Nelissen Steenfabrieken nv'

De Vlaamse regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Nelissen Steenfabrieken nv'. Nelissen Steenfabrieken nv is gelegen in de gemeente Lanaken, langs de N78 in Kesselt, en het planproces moet het bedrijf meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De uitbreiding is gericht op de verbreding van het assortiment, de verhoging van de productiecapaciteit en de opbouw van meer stock. Er komt een waterbuffersysteem en een groenbuffer rondom de volledige uitbreidingszone, en het is de bedoeling om in de toekomst klimaatneutraal te produceren. Naast de bedrijfsuitbreiding wordt eveneens een bestemmingswijziging doorgevoerd van een woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied. Het gebied is in landbouwgebruik zodat hierdoor de impact van het GRUP op de landbouw wordt beperkt. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal het GRUP nu onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 

- Opheffing Polder Battenbroek en Watering De Oostelijke Mark

De Vlaamse regering keurt het besluit goed dat de Polder van Battenbroek en de Watering De Oostelijke Mark opheft. De Polder van Battenbroek en de Watering De Oostelijke Mark worden op eigen vraag opgeheven, na overleg met de betrokken gemeentebesturen en het provinciebestuur. De middelen van de Watering De Oostelijke Mark worden verdeeld tussen de gemeenten en de provincie naar rato van het aantal kilometer te beheren waterlopen, en gebruikt voor werken rond de waterhuishouding in het gebied. De bossen van de Polder van Battenbroek worden overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, dat zal instaan voor het verdere beheer van deze gronden. Het opheffen van kleine en geïsoleerde polders helpt om de versnippering van het waterbeheer weg te werken, zorgt voor administratieve vereenvoudiging en een betere dienstverlening voor de burgers.

 

- Voorlopige vaststelling GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ en voorlopige gedeeltelijke wijziging beschermd cultuurhistorisch landschap 'Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide)'

De Vlaamse regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk' en tot voorlopige wijziging van het beschermd cultuurhistorisch landschap 'Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide)' en van de bijhorende bijlagen. Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk in de provincie Antwerpen, en is ongeveer 3430 ha groot. Het GRUP moet onder andere de natuurlijke structuur versterken en ruimte voorzien voor natuurontwikkeling om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de Kleine Nete en Aa. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal dit GRUP onderwerpen aan een openbaar onderzoek en een individuele kennisgeving sturen aan de belanghebbenden voor wie het beschermingsbesluit gedeeltelijk wijzigt.

 
- Voorlopige vaststelling GRUP 'Rond Ronse'

De Vlaamse regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Rond Ronse' en van de bijhorende bijlagen. Het planningsproces moet enerzijds de regionale mobiliteitsproblematiek oplossen en anderzijds maatschappelijke meerwaarden creëren door de ruimtelijke structuur rond Ronse te verbeteren. Daarvoor zijn er twee deelplannen: één voor de bovenlokale wegverbinding N60 en de zuidelijke omleidingsweg; en één deelplan 'De Vlaamse Ardennen', opgesplitst in vijf deelgebieden. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal het GRUP nu onderwerpen aan een openbaar onderzoek en uiterlijk bij de definitieve vaststelling een beslissing nemen over de instelling van een landinrichtingsproject Vlaamse Ardennen rond Ronse.

 

- Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass: subsidie werking 2023

Viapass is het interregionaal overheidsagentschap dat de kilometerheffing voor vrachtwagens beheert en coördineert in naam van de drie Belgische gewesten. De gewesten kennen aan Viapass jaarlijks een subsidie toe voor de financiering van haar werking. De Vlaamse regering kent nu 1,36 miljoen euro subsidie toe aan Viapass voor haar werking in 2023.
 

- Omzetting Europees Mobiliteitspakket: wijziging wetten goederen- en reizigersvervoer

Op 15 juli 2020 keurde de Europese Commissie het zogenaamde ‘Mobility Package’ goed, een pakket van drie Verordeningen, met als gemeenschappelijk doel de regelgeving in de lidstaten over het vervoer met lichte bedrijfsvoertuigen en de handhavingspraktijken verder te harmoniseren. Het pakket regelt onder meer de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het beroep van wegvervoerondernemer uit te mogen oefenen en legt de regels vast voor de toegang tot de markt voor het internationaal goederenvervoer over de weg. Met het oog op de uitvoering van dit pakket, en na advies van de MORA en van de Raad van State, keurt de Vlaamse regering nu definitief het ontwerpdecreet goed dat twee wetten rond goederen- en reizigersvervoer en het Decreet Personenvervoer wijzigt. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

- Verzameldecreet MOW III: diverse bepalingen gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 
Bron: