Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

IMJV breidt uit met deelformulier 'Productievolumes' voor PRTR (vanaf 2024)

Nieuws - 15/02/2023
-
Auteur(s): 
Guy Van den Broeke – senior projectleider Arcadis Belgium nv


 Een nieuw ontwerpbesluit gaat een deelformulier “Productievolumes” voor grote industriële inrichtingen toevoegen aan het integraal milieujaarverslag (IMJV). Vanaf 2024 moeten de grote industriële PRTR-inrichtingen de werkelijk geproduceerde productievolumes met betrekking tot de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren. Het ontwerpbesluit verduidelijkt dat ook bedrijven die afvalwater afvoeren voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie, het deelformulier “Wateremissies” moeten invullen (artikel 4.1.8.1, §1, tweede lid, 2°van titel II van het VLAREM). Het ontwerpbesluit omvat wijzigingen aan Vlarem II, het IMJV-besluit en het Milieuhandhavingsbesluit. Hierover loopt een publieke consultatie tot en met 9 maart 2023.

 
Productievolume voor het Europees PRTR is verplicht te rapporteren vanaf 2024

Recent wijzigde de Europese Commissie het uitvoeringsbesluit dat het formaat en de frequentie van de ter beschikking te stellen gegevens vastlegt met betrekking tot de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen door grote industriële inrichtingen (“Europees PRTR”). Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/142 van de Commissie van 31 januari 2022 wijzigt Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van 23 september 2019, in die zin dat het veld productievolume voor het Europees PRTR verplicht te rapporteren is vanaf 2024 (over verslagjaar 2023).

Het gaat hierbij om de werkelijk geproduceerde productievolumes, niet de vergunde. Om aan deze bijkomende rapportageverplichting te kunnen voldoen, is het nodig de productievolumes bij de E-PRTR bedrijven op te vragen via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) door middel van een extra deelformulier “Productievolumes”.

Een productievolume mag slechts éénmaal in rekening gebracht worden. Een productievolume dat onder meerdere E-PRTR activiteiten thuishoort, dient bij voorkeur gerapporteerd te worden onder de E-PRTR hoofdactiviteit van het bedrijf. Als het productievolume niet thuishoort onder de E-PRTR hoofdactiviteit, dan wordt het gerapporteerd onder de grootste (in productievolume uitgedrukt) nevenactiviteit waaronder het thuishoort.

Welke bedrijven moeten het deel productievolumes van het IMJV invullen?

Indien uw bedrijf volgens de Vlarem-rubrieken uit uw vergunning E-PRTR activiteiten (R in kolom jaarverslag van indelingslijst bijlage 1 titel II van Vlarem of bijlage 1 van Verordening EG 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006) uitoefent, én minstens één van de deelformulieren lucht, water, afval moet invullen, dan moet u vanaf 2024 (over rapporteringsjaar 2023) het deelformulier productievolumes ook invullen op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de stoffen vermeld in de verordening, overeenkomstig de drempelwaarden vermeld in de verordening. De productievolumes zijn per E-PRTR activiteit verplicht te rapporteren.

De gerapporteerde productievolumes zullen niet publiek gemaakt worden.

De volgende indelingsrubrieken hebben een R in de kolom jaarverslag van de indelingslijst: 2.3.9, 2.4.1.a) tem k), 2.4.2.a), 2.4.3.a)1° tem 5°,  2.4.3.b)1° tem 4°, 2.4.4, 2.4.7, 3.6.4.4°, 3.6.6, 4.6, 5.5, 7.11.1 a) tem k), 7.11.2°a) tem e), 7.11.3°, 7.11.4°, 7.11.5°, 9.3.1.d), 9.4.1.d)1° tem 2°, 9.5.d)1° tem 3°, 16.1.a), 18.5, 18.6, 19.4.3°, 19.4.4°, 19.9, 20.1.1, 20.1.2., 20.1.3.a), 20.1.4.2, 20.1.4.3, 20.2.1, 20.2.2.2°, 20.2.3.3°, 20.2.4.a)3°, 20.2.4.b)3°, 20.2.5, 20.3.2.d), 20.3.4.1°b), 20.3.5.b), 20.3.5.c), 20.3.6.2°, 20.3.7, 23.4., 25.1.1, 28.5, 29.2.1.1°, 29.5.1, 29.5.5.4°, 29.5.6.a), 30.2.2°, 30.2.3°, 33.1, 33.2.e), 42.2.2, 43.3.2°, 45.1.d), 45.16.1° tem 2°, 45.6.b), 41.10 en 62.1.2°.

 
 
Meer in senTRAL:
Bron:
  • Departement Omgeving
 
Extra informatie: