Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Werkkledij: nieuwe definitie in de codex over het welzijn op het werk

Nieuws - 10/07/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


Een koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt enkele artikels van de codex over het welzijn op het werk betreffende de werkkledij. De voorwaarden waaronder de werknemers zelf hun werkkledij mogen kopen en onderhouden tegen betaling van een premie worden erin verduidelijkt.
Modernisering van de definitie
Het nieuwe koninklijk besluit wijzigt artikel I.1-4, 26° van de codex over het welzijn op het werk en geeft een gemoderniseerde definitie van werkkledij.
De nieuwe definitie luidt: “Elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een PBM, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Het betreft inzonderheid een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en jas, een stofjas, een voorschoot”.
Risicoanalyse
Een lange traditie binnen de paritaire comités voorziet via collectieve arbeidsovereenkomsten in premies voor het onderhoud van werkkledij.
Het koninklijk besluit van 19 december 2006 voorziet dat werknemers de toestemming kunnen krijgen om zelf werkkledij aan te kopen, te vernieuwen, te reinigen, te onderhouden en te repareren wanneer dat voorzien is in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst. Zulk een regeling is alleen maar mogelijk wanneer de resultaten van de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel I.2-6 van de codex aantonen dat de werkkledij geen risico voor de gezondheid van de werknemer en van zijn onmiddellijke omgeving inhoudt.
Die bepaling vormde een probleem omdat een risicoanalyse niet op sectorniveau uitgevoerd wordt, maar altijd op het niveau van de onderneming zelf.
Onderhoudspremies voor werkkledij
Het koninklijk besluit van 11 juni 2023 lost dit probleem op door artikels IX.3-3 en IX.3-4 van de codex over het welzijn op het werk te wijzigen.
Die wijziging verduidelijkt de voorwaarden waaronder de werknemers zelf hun werkkledij mogen aankopen en onderhouden tegen betaling van een premie.
Vanaf nu betrekt de werkgever de bevoegde preventieadviseur alsook het Comité bij de keuze van de werkkledij.
De werkgever staat in voor de reiniging van de werkkledij met producten die zo weinig mogelijk allergieën veroorzaken, alsook voor de reparatie en het onderhoud van de kledij in een normale gebruikstoestand, of laat die activiteiten op zijn kosten uitvoeren.
Het is verboden om de werknemer zelf zijn werkkledij te laten reinigen, repareren en onderhouden, zelfs niet tegen betaling van een premie of een vergoeding.
Een collectieve arbeidsovereenkomst kan echter wel voorzien in de mogelijkheid dat de werknemers zelf hun werkkledij reinigen, repareren en onderhouden, tegen betaling van een premie of een vergoeding, als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.
In werking op en overgangsregeling
Het koninklijk besluit wordt op 1 augustus 2023 van kracht.
De bepalingen betreffende de reiniging, de reparatie en het onderhoud van werkkledij door de werknemer zelf, zoals die in een verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die voor 1 augustus 2023 afgesloten is, vastgelegd zijn, blijven ook na die datum van toepassing, voor zover de werkgever de maatregelen van het nieuwe besluit toepast.

Bron:  11 juni 2023 - Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft (1),BS 5 juli 2023, bl. 58814.