Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

EEA pleit voor betere koppeling van circulaire economie en klimaatmaatregelen

Nieuws - 12/03/2024
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


Een betere kennis van de verbanden tussen afvalbeheer, circulaire economie en maatregelen ter beperking van de klimaatverandering kan de reductie van broeikasgasemissies een boost geven. Dat stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een nieuwe briefing.

Vermindering van materiaalverbruik door middel van circulaire bedrijfsmodellen kan een van de hefbomen zijn in de Europese klimaatmaatregelen. EEA stelde hierover een briefing op, waarin het agentschap constateert dat Europese landen wel veel initiatieven nemen op het gebied van afvalbeheer en circulaire economie, maar dat ze bij de rapportage over klimaatbeleid en -maatregelen meer rekening kunnen houden met deze acties en het potentieel dat ze inhouden om broeikasgassen te reduceren.

Een rapportering die deze verbanden beter analyseert zal een vollediger beeld geven van de inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Dit zou bovendien de kansen transparanter maken die voor het grijpen liggen om broeikasgasemissies te beperken door middel van circulaire economie. Het gaat dan over alle acties met betrekking tot materialen en de manier waarop we deze produceren, gebruiken, hercirculeren en weggooien. Het EEA bekeek hoe de EU-landen hun acties op het gebied van de circulaire economie, en meer specifiek hun afvalbeheer, beter kunnen integreren in hun klimaatbeleid. Afvalbeheer en circulaire economie bieden aanzienlijke mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan.
Betere rapportage
De briefing is gebaseerd op twee technische rapporten die het European Topic Centre heeft opgesteld in opdracht van het agentschap. Daarin wordt geanalyseerd hoe Europese landen de acties op het gebied van circulaire economie en afval vandaag opnemen in hun officiële EU-rapportage over klimaatmaatregelen en hoe de invoering ervan kan bijdragen aan versnelde toekomstige emissiereducties.

Over het algemeen zijn acties op het gebied van circulaire economie ondervertegenwoordigd in nationale rapporten over klimaatbeleid. Dat komt onder meer door de sectoroverschrijdende complexiteit en het ontbreken van specifieke richtlijnen om dit mee te nemen in de klimaatrapportage. Volgens het EEA is in amper 6 procent van het gerapporteerde klimaatbeleid van de lidstaten een of andere vorm van beleid of maatregelen voor de circulaire economie terug te vinden - met een sterke nadruk op afval. De effecten van deze maatregelen op de emissiereducties zijn zelden gekwantificeerd.

Op zichzelf is de afvalsector verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de Europese broeikasgasemissies. De totale broeikasgasemissies van de afvalsector in Europese landen zijn sinds 1990 al met 42 procent gedaald, en zullen naar verwachting blijven dalen. Maar een beter gebruik van afval als grondstof en afvalpreventie helpen veel meer emissies te verminderen in andere sectoren.


Meer in senTRAL:

Bron:
  • European Environment Agency

Extra informatie: