Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (1)

Nieuws - 23/04/2024
-
Auteur(s): 
Pieter Rens


De activiteiten van de Omgevingsinspectie en de cluster ‘Sanctionering en Advisering’ (beter bekend als de gewestelijke beboetingsentiteit) worden jaarlijks aangekondigd in deze publicatie, die de werking, plannen en acties oplijst van de afdeling Handhaving van het Departement omgeving in de komende twee jaar. Het omgevingshandhavingsplan 2024-2025 is nu te consulteren

Het handhavingsprogramma 2024-2025 is de opvolger van het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening 2015 en het milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 en trad in werking op 15 maart 2023.

In het eerste deel wordt ingegaan op de werking van de organisatie en het ontplooien van hun prioriteiten en doelstellingen en het stroomlijnen van de reeds opgestarte handhavingsinitiatieven. Het is gekend dat de afdeling handhaving de domeinen milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed integreert in één plan;

Het focust zich sterk op de samenwerking met andere handhavers, op alle bestuursniveaus.

Het departement en alle agentschappen van haar beleidsdomein engageren zich om de omgevingshandhaving nog verder te stroomlijnen en te zorgen voor de uitvoering van het Vlaams meerjarenprogramma Omgevingshandhaving. Het programma is bindend voor de gewestelijke omgevingshandhavingsactoren en omvat 7 beleidsprioriteiten voor een gewestelijk geïntegreerd en afgestemd omgevingshandhavingsbeleid:

  1. Handhaving van de normen inzake instandhouding van biodiversiteit;
  2. Handhaving van de normen inzake emissiereductie van broeikasgassen;
  3. Aanpak stikstofproblematiek;
  4. Handhaving inzake de droogteproblematiek;
  5. Handhaving in functie van een duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
  6. Het doen naleven van de emissie- en kwaliteitsnormen voor gevaarlijke en bio-accumuleerbare stoffen in water, lucht en bodem;
  7. Het behoud en herstel van de goede ruimtelijke ordening en het onroerend erfgoed.
 
Speerpunten van de Geïntegreerde handhaving

Het omgevingshandhavingsprogramma omvat 4 strategische doelstellingen. Elke strategische doelstelling is vertaald naar een operationele doelstelling waarbij acties zijn geformuleerd. Dit Omgevingshandhavingsprogramma vormt de komende jaren een belangrijke leidraad voor de kernopdrachten van de afdeling Handhaving.

 
Speerpunten Ruimtelijke ordening

In de periode 2019-2023 selecteerde de Omgevingsinspectie meerdere kwetsbare gebieden die bijkomende bescherming genieten en/of waarbij er wordt gestreefd naar het herstel van de goede ruimtelijke ordening. Specifieke aandacht ging uit naar niet toegelaten ontwikkelingen die het ruimtebeslag of de verhardingsgraad doen toenemen of voor aanwezige functies die strijdig zijn met de bestemming van het gebied.

Speerpunten Onroerend erfgoed

Het handhavingsprogramma voor onroerend erfgoed wordt in 2024 volledig herzien. Er zal extra aandacht worden besteed aan proactieve handhaving, de bepaling van nieuwe handhavingsprioriteiten en de wisselwerking tussen het Vlaamse en het lokale niveau.

Speerpunten Milieu

De speerpunten milieu voor het Omgevingshandhavingsplan 2024-2025 houden in belangrijke mate zowel het reactief als proactief optreden in en situeren zich bij de thema’s: afval en materialen, hinder, ketentoezicht, klimaat, landbouw, lucht, omgevingsveiligheid, ondergrond en grondwater, water, het RIE-inspectieprogramma en exploitatie.

De hoofdopdracht van de Omgevingsinspectie voor het domein milieu is het toezicht op de naleving van de milieuhygiëneregelgeving en de bestuurlijke remediërende handhaving daarvan. Tijdens een controle worden allerhande vaststellingen gedaan die de milieutoezichthouder moet toetsen aan de vigerende regels. Tegelijkertijd wordt ook de bestuurlijke afhandeling van een dossier opgestart, via het toepassen van het milieuhandhavingsinstrumentarium.

  • Departement Omgeving
Extra informatie: