Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (2)

Nieuws - 23/04/2024
-
Auteur(s): 
Pieter Rens


Het handhavingsprogramma heeft als bijlage een overzicht geboden van de proactieve handhavingsinitiatieven met betrekking tot het domein milieu. Hieronder wordt dit toegelicht.

Proactief optreden
Afval en materialen

Voor het thema afval en materialen zet de Omgevingsinspectie in 2024 in op handhaving in functie van een duurzaam beheer van afvalstoffen. Specifieke aandacht gaat uit naar de kwaliteitsnormen voor afvalstoffen en grondstoffen, met bijzondere focus op de aanwezigheid van de parameter PFAS, naar doorgedreven controles bij biogas- en composteerinstallaties en naar selectieve inzameling en verwerking van afvalstoffen.

Een belangrijk deel van de controles zal worden uitgevoerd via routinecontroles bij afvalstoffenbedrijven. Hierbij besteedt de Omgevingsinspectie onder andere aandacht aan de vergunningsvoorwaarden, afvalstoffenregisters, de aanvaarding van afvalstoffen, de opgeslagen hoeveelheden, de behandeling en correcte afvoer van afvalstoffen.

Hinder:

De Omgevingsinspectie voert bij klasse 1-inrichtingen controles uit om de nodige vaststellingen te doen en te oordelen over de gegrondheid van de klacht en over de hinderlijkheid. Klachten over klasse 2- en 3-inrichtingen stuurt zij door naar de gemeente.

Proactieve handhaving gebeurt op volgende hinder-aspecten:
  • Geurhinder;
  • Geluidshinder;
  • Stofhinder;
  • Lichthinder;
  • EMV-straling.
Ketentoezicht:

De Omgevingsinspectie zet in op handhaving in functie van een duurzaam beheer van afvalstoffen, waarbij zij bijzondere aandacht heeft voor havencontroles en de uitvoer van de stromen AEEA en kunststofafval.

Twee belangrijke schakels worden opgenomen in het programma.

Ten eerste zijn er de controles op afvalstromen in de transportfase. Een belangrijke component daarvan is de aanwezigheid van milieutoezichthouders in de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge, met een grote nadruk op de export van afvalstoffen naar niet-OESO-landen. Ten tweede zijn er de controles bij verwerkers van afvalstoffen, met extra aandacht voor de traceerbaarheid van afvalstoffen en het netwerk tussen bedrijven in de sector. De Omgevingsinspectie voert verder controles uit op grensoverschrijdende afvalstromen en in het bijzonder op de uitvoer van afvalstoffen via zeehavens.

Klimaat:

De reductie van de emissies van broeikasgassen is recent als een gewestelijke handhavingsprioriteit opgenomen in het Omgevingshandhavingsprogramma. Tijdens controles wordt nagegaan of de exploitant het onderhoud en andere wettelijke exploitatievoorschriften voor warmptepompen, airco’s en koelinstallaties door een erkend technieker laat uitvoeren (focus op de distributiesector en datacenters). Grote koelinstallaties komen automatisch op de radar van de inspectie terecht.

Daarnaast starten handhavingstrajecten bij bedrijven die zeer grote emissies van minder gekende gassen met zeer hoge GWP-waardes rapporteren (bv sulfurylfluoride bij fumigatie). Er wordt werk gemaakt voor het opstellen van een effectief actieplan om de illegale import van (illegale) F-gassen tegen te gaan.

De Omgevingsinspectie bereidt zich in 2024 voor op energie-controles naar aanleiding van recent gepubliceerde BREF’s voor GPBV-installaties die expliciet verwijzen naar de controle van het energie-efficiëntieplan, de jaarlijkse energiebalans en de aftoetsing aan de grenswaarden voor specifiek energieverbruik.

Steekproefsgewijze controles zullen plaatsvinden met betrekking tot de energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

  • Departement Omgeving
Extra informatie: