Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (3)

Nieuws - 23/04/2024
-
Auteur(s): 
Pieter Rens


Hieronder volgt de verdere bespreking van de proactieve handhavingsinitiatieven met betrekking tot het domein milieu.
Landbouw:

De omgevingsinspectie zit in het bijzonder in op de aanpak van de stikstofproblematiek en naleving van de emissie- en kwaliteitsnormen voor gevaarlijke bioaccumuleerbare stoffen (controle op constructie en werking van de AEA-stallen, controles op de aanwezige diren en PAS-maatregelen).

Lucht:

Het zal niet verbazen dat er initiatieven worden uitgevoerd om de stikstof en PFAS-uitstoot in de lucht te onderzoeken en beperken. Voorts blijven dezelfde acties behouden voor wat betreft geleide emissies, diffuse emissies en vluchtige organische solventen.

Omgevingsveiligheid

Zoals voorbije jaren zal ook in het programma van 2024-2025 ingezet worden op veiligheidsaspecten van een exploitatie en op het doen naleven van de emissie- en kwaliteitsnormen voor gevaarlijke en bioaccumuleerbare stoffen, met bijzondere aandacht voor de uitvoering van het inspectieprogramma Seveso en de naleving van bepalingen met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen.

Genetisch gemodificeerde en pathogene organisme

In 2024 richt de Omgevingsinspectie haar controles op de inrichtingen die een toelating hebben voor ingeperkt gebruik maar die nog niet zijn gecontroleerd, en op inrichtingen met een verlopen maar nog niet vernieuwde toelating of kennisgeving. Er wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de bio-incubators. Tijdens dergelijke controles gaat de Omgevingsinspectie na of de voorwaarden van de toelatingen, en in het bijzonder de aanwezigheid van noodplannen, worden nageleefd.

Toezicht zware risicobedrijven

Het inspectieprogramma Seveso III wordt verder uitgevoerd. Ondermeer controles op het naleven van de bijzondere voorwaarden voor LNG- en Waterstofstations, door het ontbreken van een voorwaardenkader in Vlarem II wordt opgenomen in de planning van 2024.

REACH:

De omgevingsinspectie voorziet ook verder in haar taak om advies te bezorgen voor de applications for autorisation procedure. Indien nodig is er voorafgaand een controle bij de aanvrager. Voorts gaat er verder gecontroleerd worden op de artikel 66 (REACH) kennisgeving voor zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven.

Ondergrond en grondwater

De focus ligt bij een verderzetting in de aanpak van de droogteproblematiek, waarbij zij bijzondere aandacht heeft voor de aanpak illegale grondwaterwinningen of boringen.

De controles op erkende boorbedrijven bij de aanleg van boringen of grondwaterwinningen wordt in 2024 voortgezet.

Controles van grondwaterwinningen worden op adhoc basis of routinematig uitgevoerd. Zowel monsternames van de grondwater en bodem als controle op de administratie van de grondwatergegevens (debiet registraties, peilregistraties, analyserapporten).

De Omgevingsinspectie blijft verder actief in het IMPEL-project 'Tackling Illegal groundwater drilling and abstractions', met aandacht voor de handhaving op illegale boringen en grondwaterwinningen.

Water:

In de huidige planning zet de Omgevingsinspectie haar controles met betrekking tot emissies naar water risico gebaseerd voort. Ze focust hier op onder andere de lozingsvoorwaarden van de omgevingsvergunning en verplichtingen inzake zelfcontrole. Daarnaast zal er op adhoc-basis controles komen op waterzuiveringen, waarbij controle wordt uitgevoerd op de maatregelen die de inrichtingen nemen om risico’s op voorvallen te reduceren en op het gebruik van noodaansluitingen met het registreren van data, de verzegeling van de noodaansluiting etc.

Speciale aandacht gaat naar naleven van de emissie- en kwaliteitsnormen voor gevaarlijke en bioaccumuleerbare stoffen, met name zeer zorgwekkende stoffen, met focus op PFAS, bisfenol(A), nonylfenol en PCB’s. Eveneens zal de Omgevingsinspectie inzetten op administratieve controles van de monitoringsplicht volgens het zelfcontroleprogramma bij bedrijven die net onder de RIE-drempel vallen, gelet op de potentiële risico’s bij een calamiteit.

Richtlijn Industriele Emissies (RIE)

Het RIE-inspectieprogramma legt de controlefocus op de emissie van GPBV-installaties en de minimale inspectiefrequentie, die de Omgevingsinspectie bepaald aan de hand van de Europese IRAM-methodiek. Controles in dit RIE-inspectieprogramma hebben betrekking op alle GPBV-bedrijven uit de sectoren ‘industrie’ en ‘landbouw. Om het programma haalbaar te houden wijkt e omgevingsinspectie, net zoals in 2023, ook in 2024 af van de vooropgestelde minimumfrequentie van de controles. Deze frequentie blijft voor de GPBV-landbouwbedrijven verlaagd van minimaal een controle om de 3 naar minimaal een controle om de 6 jaar.

Exploitatie

In 2024 voert de Omgevingsinspectie controles uit bij nog niet eerder gecontroleerde klasse 1-inrichtingen. De Omgevingsinspectie houdt zo goed mogelijk rekening met de actualiteit, maatschappelijk relevante thema’s die zich onverwacht aanbieden en situaties die een snelle respons vereisen.

  • Departement Omgeving
Extra informatie:
 
  •