Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Het toekomstige chemicaliënbeleid: belangrijke perspectieven en uitdagingen

Nieuws - 26/04/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Op 23 en 24 april 2024 speelde België als voorzitter van de Raad van de Europese Unie een centrale rol tijdens de conferentie "Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges". Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, bood een platform om zowel de vooruitgang te evalueren als de uitdagingen in het risicobeheer van chemische stoffen te identificeren.
Een dringende bedreiging voor gezondheid en milieu
Chemische stoffen en hun afvalproducten vormen een significante bedreiging voor zowel menselijke gezondheid als de ecologische balans van onze planeet. Initiatieven zoals de Green Deal en de Chemicals Strategy for Sustainability, evenals het concept Safe and Sustainable by Design, hebben belangrijke stappen gezet richting een gifvrije omgeving. De Belgische minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi benadrukte tijdens de conferentie de noodzaak om verder te gaan dan de huidige inspanningen, door innovatie te bevorderen, duurzamere praktijken aan te nemen en strenge regelgeving zoals REACH en de PIC-verordening aan te scherpen.
Dialoog en diversiteit van perspectieven
De conferentie trok meer dan 200 deelnemers, waaronder beleidsmakers, industrieleiders, academici en vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties. Het was een uitgelezen kans om te reflecteren over de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen in het Europese en internationale chemicaliënbeleid. Experts uit verschillende sectoren deelden inzichten over kwesties zoals hormoonverstoorders, PFAS, en het “de vervuiler betaalt”-principe. Er werd ook gesproken over de toekomstige revisies van de REACH-verordening en het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen, evenals over recente acties van lidstaten zoals het Belgische exportverbod van bepaalde gevaarlijke stoffen naar niet-EU-landen.


Verschillende experten kwamen samen op de conferentie "Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges" (bron: Belgium24.eu).
Verhoogde ambities en samenwerking
De conferentie onderstreepte de noodzaak van een solidaire samenwerking en een duidelijke visie om de doelstellingen van de Chemicals Strategy for Sustainability concreet te realiseren. Het in 2023 goedgekeurde wereldwijde kader voor chemische stoffen biedt nieuwe mogelijkheden om te streven naar een veiliger en gifvrij milieu. Dit vraagt om een stevige uitvoering van internationale afspraken en een voortdurende bevordering van veilige innovatie.

Deze conferentie heeft niet alleen de urgentie van de situatie benadrukt, maar ook de potentieel positieve rol die chemicaliën kunnen spelen in duurzame ontwikkeling. Het is nu aan werkgevers om de uitdagingen aan te gaan en actief bij te dragen aan een toekomst waarin chemische stoffen een bron zijn van vooruitgang en duurzaamheid.


Meer in senTRAL:

Bronnen:
  • News.Belgium - Het chemicaliënbeleid van morgen: Perspectieven en uitdagingen
  • Belgium24.EU - Conferentie “Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges”